Se alla Rubriker

HUSHÅLLNINGS JOURNAL, För Aprilis. 1777. Johan Georg Lange, Stockholm, 1777. Sidorna 163-212. Samtida marmorerat pappersband. Innehåller en utvikbar plansch föreställande ett jordbruksredskap.
Innehåller bl.a. "Anmärkningar angående Frugtträds plantering." och "Tankar om Medel at förekomma Spannemålsbrist i Swerige."
ID Nr: 216279, SEK 350.

HUSHÅLLNINGS JOURNAL, FÖR AUGUSTUS 1777. Johan Georg Lange, Stockholm, 1777. sidorna 375-428. Samtida pappersband. Gott skick.
Innehåller bl.a "Tankar om menige Landtmäns underwisande i Jordbruk" och "Beskrifning på en Jordpärons (potatis) Qwarn".
ID Nr: 216275, SEK 300.

HUSHÅLLNINGS JOURNAL, För Januarius År 1780. And. Joh. Medelplan, Stockholm, 1780. 62s. Samtida marmorerat pappersband. Något nött i kanterna.
Innehåller bl.a "Åtskillige Anmärkningar angående wäderleker ifrån Orterne."
ID Nr: 216277, SEK 280.

HUSHÅLLNINGS JOURNAL, För Julius, År 1780. 1780. 46s. Samtida marmorerat pappersband. Gott skick. "Tryckt i för detta holmeriska Tryckeriet." Innehåller plansch " Winter Follan."
Innehåller artiklar angående bl. A " Inrättning af Winter Fålla för Får." och " Oförgripelige tankar om Tobaks-Rökande."
ID Nr: 216283, SEK 350.

HUSHÅLLNINGS JOURNAL, För September 1777. Johan Georg Lange, Stockholm, 1777. Sidorna 431-480. Samtida marmorerat pappersband. Mörk fläck av kaffe(?) på omslagets främre del. Annars bra skick.
Innehåller bl. A artiklar ang "Sätt att rödfärga Träbyggnader." och "Sätt att förwara gröna Årter öfwer Wintern."
ID Nr: 216280, SEK 250.

HUSHÅLNINGS JOURNAL. För December År 1779. And. Joh. Medelplan, Stockholm, 1779. 52s. Samtida pappersband. Gott skick.
Innehåller bl.a " Fåreskötslen på Färöarne".
ID Nr: 103160, SEK 300.

Landtbruks Catheches eller Bond Practica. sammandragen utur de bättre Swenska Hushållsskrifter, och grundad på nyare rön. Petre och Abrahamsson, Linköping, 1822. 250s. Samtida pappersband. Bandet slitet.
ID Nr: 207111, SEK 750.

Praktiska Tabeller utvisande kubikinnehållet af rundt virke, plank och bräder. Kungsgård 1903, (utan årtal). 18s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 13464, SEK 100.

Arrhenius, J.: Arrhenius, J : Om hwitmossarna, deras nytta och tillgodogörande för wårt landtbruk jemte anwisning om fördelaktiga sätt för anwändande af bättre mossar och kärrtrakter, som ej kunna afdikas, 1866 + J.A Afzelius : Om de för landtbruket nyttiga wilda djuren hwilka såsom landtmannens wänner och bundsförwandter böra skyddas. 1867. + G.W. Zetterstedt : OM MOSSAR, deras behandling och tillgodogörande för olika ändamål. 1871 + C. A. Lindqvist : HJELPREDA VID DEN FÖRSTA BEHANDLINGEN AF HUSDJURENS ALLMÄNNASTE SJUKDOMAR. 1875. + W.M. Thelaus : Om skogens vigt och värde samt om hushållningen med våra skogar. 1874. + OM KONSTGJORDA GÖDNINGSÄMNENA, DERAS VÄRDE OCH ANVÄNDNING SÅ VID LANDTBRUKET I ALLMÄNHET SOM SÄRSKILDT VID TRÄDGÅRDSSÖTSELN. 1882. + Edv. Heiden / Ch. Jacobson : LANDTBRUKETS HJELPMEDEL ELLER ANVISNING HURU LANDTBRUKAREN BÖR BEHANDLA OCH ANVÄNDA DE ÄMNEN SOM TJENA TILL JORDENS GÖDNING. 1876 + J. Arrhenius : OM STALLGÖDSELN, DESS RÄTTA BEHANDLING OCH ANVÄNDNING Å OLIKA JORDMÅNER SAMT FÖR OLIKA VÄXTSLAG. 1878 + Landtbruksåret samt verksamheten under detsamma, eller erinringar om de arbeten och sysslor som under årets olika tider böra vid landtbruket utföras, 1880. J Arrhenii Förlag, Stockholm, 1867-1882. 40+47+50+103+55+95+173+55+109 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg. Mycket fint exemplar. Innehåller tabeller samt "afdikningsplan för en mossodling". Exlibris Carl Göran Skytte af Sätra.
Samling av 9 småskrifter angående jord- och skogsbruk.
ID Nr: 103755, SEK 2300.

Begtrup, G: D.Gr.Begtrups Anmärkningar wid det Engelska Åkerbruket, samlade på en Resa i England år 1797. Carl Delén, Stockholm, 1805. 491 s+ företal. Samtida halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad. Stänksnitt. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Innehåller 4 kopparstick. Ryggen något trasig i övre kanten. Bandet lätt nött. Maskangrepp i mitten av inlagan.
Översättning av Ekendahl.
ID Nr: 205258, SEK 650.

Billman, P. M.: Den erfarne Djur-Läkaren eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel. Albert Bonniers förlag, 1871. 96s. Skinnryggsband. Lagerfläckad. Bandet slitet.
ID Nr: 106950, SEK 250.

Boije, Carl Gustaf: Säkra Rön Och påliteliga Medel Til Wälmågo och Förmögenhet, Eller den Igenom många års egna Försök Förfarna Swenska Landthushållaren, Uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en Landtman bör weta och förstå, til en indrägtig Landthushållnings inrättande och wårdande : Besynnerligen en nog gagnande Fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin Ull, utan aldeles bewarar Fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga Fåre-döden : Med mycket annat som härtil dags warit Allmänheten obekant. Framgifwen af CARL GUSTAF BOIJE, Och til Trycket befordrad af Riksens Högloflige Ständers Manufactur-Contor. Lorentz Ludwig Grefing, Stockholm, 1756. 396+företal. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Innehåller namn- och anteckningar. Innehåller graverade vinjetter. Försättsblad saknas.
Verket utkom i flera upplagor åren 1756, respektive 1794. Imprimatur N. von Oelreich.
ID Nr: 205260, SEK 1500.

Brauner, Johan: Tankar och Försök om Åker och Äng med dertil nödiga Redskap, af Johan Brauner. Jemte Bihang om Ladugårdars Byggnad och Inredning af Carl Winblad + Tankar wid Skötseln och Nyttan af Boskap och Fjäderfä, med botemedel i wanlige och mäst tilfällige sjukdomar, samt Skogars Bruk och missbruk i alla derå grundade hushållsmål. Jämte sätt at tilreda Swenska Winer af alla slags Bär, Frukter, Rofor, Blommor och Gräs af Jan Brauner + Åtskillige Sätt at Tilreda Winer af alla slags Bär, Frukter, Rosor, Blommor och Gräs medelst Jäsning utan tilsats af andra Winer, Allmänheten meddelt af Jan Brauner. Lars Salvius / Lor. Ludv. Grefing, Stockholm, 1752, 1756. 230+24+152+7+10 pp. Halvfranskt band. Bandet är mycket slitet och något mörknat och fläckat. Saknar planscherna I-IV i första delen. Har genomgått ett renoveringsförsök under 1800-talet, då nya ytskikt på pärmarna tillkommit
ID Nr: 107470, SEK 2400.

Carleson, Edvard: UPMUNTRAN TIL FISKERI-INRÄTTNINGAR I SVERIGE GENOM ET TAL, hållit vid Praesidii Afläggning i Kongl.Vetenskaps Academien Den 29 Julii 1749 af Cancellie-Rådet Edvard Carleson + SVAR gifvit å Kongl. Vetenskaps Academiens vägnar af Hans Excellence Riksrådet, Frih. Anders von Höpken. Lars Salvius, Stockholm, 1749. 29s. Häftad i ett senare marmorerat pappersband. Titelbladet med gravering. Mycket gott skick
ID Nr: 106112, SEK 1000.

Grassmann, Gottfried Ludolf: Anweisung wie man guten und reifen kleesaamen auf eine leichte art und in zureichender menge gewinnen könne, ohne dass derselbe durch zu starkes Trocknen in den Oefen, oder durch andere gewaltsame Mittel im keimen und aufgehen hatte Schaden nehmen können, von Gottfried Ludolf Grassmann, prediger der Dörfer Sinzlow und Kortenhagen in Pommern. Joachim Pauli, Berlin, 1790. 274p. Contemporary cased boards. Cover slightly rubbed. Coloured edge. Corpus fine.
Gottfried Ludolf Grassmann, 1738 - 1798, was a wellknown agricultural scientist. He made research in clover and horse feedingstuff, which is the content of this book.
ID Nr: 208813, SEK 1700.

Krabye, Carl Johan: Norges kortfattede Jordbeskrivelse, för den Norske Almue. L. Risum, Christiania, 1843. 54s. Samtida marmorerat pappband. Marmorerade pärmar. Anteckningar av ägaren, 1849. Fläckigt titelblad. Ryggen något sprucken i fogarna.
ID Nr: 207297, SEK 450.

Stridzberg, Magnus: En Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket, Först i Gemen, Och sedan i Synnerhet, huruledes man genom Planterande och Jord-materiens blandande, som der til fordras, kan drifwa Sädeswäxten til en ansenlig ymnoghet, samt på ett beqwämligit sätt och genom behändiga wercktyg, detta först på ett litet stycke Åker, såsom ett Seminarium til den allmänna Åkren, bruka skal ; men sedan efter des befundna härliga nytta öfwer alt werckstella kan. Til Fäderneslandets Tienst Wälment utgifwen. Med Högwälborne Herr Baronens EDMUND GRIPENHIELMS Företal och med Hans Kongl. Maij:ts allernåddigste Privilegio Uplagt Af MAGNUS STRIDZBERG. Stockholm, 1727. 144 s+företal. Samtida halvfranskt band. Innehåller namn- och anteckningar. Eftersättsblad, och graverad utvikbar plansch, saknas. Lagerfläckad och nött, med spår av dekoration på pärmarnas yttersida.
En av de tidigaste svenska handböckerna i jordbruk, som bygger på Stridzbergs tidigare avhandling i ämnet.
ID Nr: 205259, SEK 2200.