Se alla Rubriker

TÅGET ÖFVER BÄLT, HJELTEDIKT I TOLF SÅNGER. ANDRA UPPLAGAN. ÖFVERSEDD, RÄTTAD OCH TILÖKT MED BIFOGAD CHARTA. Joh. A. Carlbohm, Stockholm, 1800. 48+280. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Innehåller utvikbar karta, med diskret lagning på baksidan. Något nött band, med urklipp för namnteckning på försättsbladet. Innehåller flera äldre namnteckningar.
ID Nr: 207107, SEK 700.

Atterbom, P.D.A. (Per Daniel Amadeus): Lycksalighetens ö, Sagospel i fem Äfventyr. N.M.Lindh, Örebro, 1854. 285+421 s. 2 vol. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204067, SEK 600.

Atterbom, P.D.A. (Per Daniel Amadeus): POETISK KALENDER, FÖR ÅR 1816. Zeipel och Palmblad, Uppsala, 1816. 64+210+64. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Stänksnitt.
ID Nr: 208465, SEK 350.

Bellman, Carl Michael: Scener ur Fredmans Epistlar och Sånger med upplysande text. P.B. Eklunds Förlag, Stockholm, 1892. Marmorerat pappband. 12 planscher med text. Inlagan delvis lös från omslaget. Annars i gott skick.
Illustrationer av Elis Chiewitz
ID Nr: 105306, SEK 500.

Bernström / Nordin, Carl Fr./ J. G.: PRESSADE BLAD. UTGIFNA TILL FÖRMÅN FÖR GUTENBERGSKA STIFTELSEN. K. L. Beckmans Boktryckeri, Stockholm, 1884. 202s. Häftad.
Med birag av bland andra Lotten von Kraemer, Mathilda Langlet, Oscar Montelius, Viktor Rydberg, Carl Snoilsky och Gunnar Warburg med flera.
ID Nr: 215033, SEK 350.

Blanche, August: SONEN AF SÖDER OCH NORD. Romantisk skildring ur sednaste pariser-revolutionen. Förra delen. Östlund & Berling, Stockholm, 1851. 470s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Endast del 1 av 2.
ID Nr: 103541, SEK 150.

Braun, Wilhelm von: BROR. POETISK KALENDER. L. J. Hjerta, Stockholm, 1846. 243s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något nött. Inlagan med enstaka fläckar.
ID Nr: 211353, SEK 300.

Braun, Wilhelm von: CAROLINA. POETISK KALENDER. L. J. Hjerta, Stockholm, 1844. 216s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något nött.
ID Nr: 208464, SEK 250.

Bremer, Fredrika: GRANNARNE. Förra häftet. Schmidt & Comp, Christianstad, 1837. 299s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Något nött i kanterna. Endast del 1 av 2. Nedre delen av sidan 19 bortriven. Inlagan fläckad.
ID Nr: 104522, SEK 250.

Bremer, Fredrika: HEMMEN I DEN NYA VERLDEN. EN DAGBOK I BREF, SKRIFNA UNDER TVENNE ÅRS RESOR I NORRA AMERIKA OCH PÅ CUBA. Första delen. Norstedt och söners förlag, 1853. 12+468. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Ryggen något sprucken i främre övre fogen.
ID Nr: 214778, SEK 300.

Bremer, Fredrika: HEMMEN. DEN NYA VERLDEN. EN DAGBOK I BREF, SKRIFNA UNDER TVENNE ÅRS RESOR I NORRA AMERIKA OCH PÅ CUBA. P.A. Norstedt & söner, Stockholm, 1853 - 1854. 12+468+519+531 s. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Stänksnitt. Namnteckning. Ryggarna ganska hårt nötta, men inlagan i fint skick.
ID Nr: 206871, SEK 2000.

Bremer, Fredrika: LIFVET I GAMLA VERLDEN. DAGBOKS-ANTECKNINGAR UNDER RESOR I SÖDER- OCH ÖSTERLAND AF FREDRIKA BREMER. Förra bandet I-II. Adolf Bonnier, Stockholm, 1860. 4+247+412 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Något nött i kanterna. 2 delar i ett band. Delarna handlar om Schweits och Italien.
ID Nr: 102997, SEK 500.

Böttinger / Jolin / Dahlgren / Granberg, Carl W / Johan / Fredrik A. / P. A.: Böttinger : EN MAJDAG I WÄREND. Swenskt Tillfällighetsstycke i en akt, med sång och dans. Första gången uppfördt på Kongl. Theatern i Stockholm, Thorsdagen den 11 Maj 1843, årsdagen af H. M. Konungens Kröning. Hörbergska Boktryckeriet, Stockholm 1843.( Utan planschbilaga.) + Jolin : MÄSTER SMITH, eller Aristokrater äro vi alla. Skådespel i fem akter. Uppförd på Kongl. Theatern. Alb. Bonniers Förlag, Stockholm 1847. + Dahlgern : WERMLÄNNINGARNE. Sorglustigt Tal- Sång- och Dansspel i två afdelningar och sex indelningar. Uppfördt på Kongl. Theatern i mars 1846. Hörbergska Boktryckeriet, 1846. + Jolin : EN KOMEDI, Komedi i tre akter. Swenskt original af JO. JO. Uppförd på Kongl. Theatern den 14 November 1845. Abr. Lundqvists Förlag, Stockholm 1845. + Granberg : DRAMATISKA SKRIFTER. ( SVANTE STURE OCH MÄRTA LEJONHUFVUD. Dram i fem akter.+ ANDE-BESVÄRJNINGEN. Komedi i tre akter. Uppförd första gången på Kongl. Dramatiska Teatren den 1 September 1810. + DEN GAMLE ÖFVERSTEN. Komedi i en akt. + FÖRSONLIGHET, KÄRLEK OCH HÄMD. Dram i tre akter. ) Elméns och Granbergs tryckeri, Stockholm 1811. 1811-1847. 76+142+95+118+300 sidor. Samtida halvfranskt band. Arken, sidorna 11-14 samt 35-38 lösa från bindningen i stycket " En Komedi ". Yttre, övre hörnet sidorna 115-116 bortrivet, utan textförlust. Stycket " Dramatiska Skrifter " lagerfläckat, samt med sidorna 185-186 och 247-250 något lösa från bindningen. Sidorna 247-250 dessutom med reva i inre marginalen. Färgat snitt och sparsamt guldornerad rygg. Bandet i övrigt något slitet. Samtliga stycken förstaupplagor.
ID Nr: 215696, SEK 3000.

Cöster, Fredrik: LYRISKA ÉPHÉMÈRER. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1829. 70s. Samtida pappersband. Nött i kanterna.
ID Nr: 215030, SEK 250.

Dahlgren, Carl Fredric: Babels Torn. En Rymdskrift Norrut. Andra Upplagan, öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. Marquardska Boktryckeriet, Stockholm, 1825. 76s. Samtida pappersband. Bandet något nött.
ID Nr: 209882, SEK 250.

Dahlgren, Carl Fredric: SAMLADE ARBETEN. I - II. Utgifne efter författarens död. I. Marcus, Stockholm, 1847. 30+310+333 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Gott skick. Endast 2 vol av 5. Del 1 med porträtt.
ID Nr: 216569, SEK 150.

Dalin, Olof von: OLOF von DALINS POETISKA ARBETEN, I - II. Anders Jacobsson Nordström, Stockholm, 1782-83. 16+362+362 sidor. 2 vol. 2 ej uniforma band. Gravyrer på titelbladen, graverade, inklistrade illustrationer och två helsides kopparstick av Elias och Johan Fredrik Martin, samt F. Gillberg. Graverade vinjetter. Band 1 : Samtida helskinnband med upphöjda bind och två ryggtitel etiketter . Pärmarnas insidor marmorerade. Försättsblad och porträtt saknas. Bandets rygg något nött. Band 2 : Tidigt 1800-tals, halvfranskt band i gott skick. Marmorerade pärmar, lätt guldornerad rygg, stänkta snitt. Titelbladet med bläckfläcker. Inlagan i övrigt lätt fläckad. Komplett med vignett.
Band 1 har tillhört E. Granholms Bok- och Musiksamling.
ID Nr: 207158, SEK 1900.

Dalin, Olof von: Sagan om Hästen utgifwen 1740. Föreningen för Bokhantverk, Stockholm, 1927. 40s. Dekorerat originalpappband. Gott skick.
ID Nr: 104956, SEK 150.

Dalin, Olof von: Witterhets - Arbeten, I bunden och obunden Skrift-Art. Carl Stolpe, Stockholm, 1767. 12+186+227+234+202+197+532+520+524+464 s. 6 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Exlibris. Namnteckning. Graverat träsnitt i texten i del två och del fem. Namnteckning bortklippt på samtliga delars försättsblad. I del 1, dessutom en liten bit borta i titelsidans övre högra hörn. Del I, lätt ytskada ryggens övre del. I övrigt ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 206963, SEK 3800.

Floderus, Johannes: OPUSCULA ORATORIA ET POETICA. Johan Edman, Uppsala, 1791. 6+419+12 s. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Patterned edges. Inscripion. Cover slightly rubbed. Including engraved vignettes.
ID Nr: 206804, SEK 750.

Franzén, Frans Michael: SKALDESTYCKEN, I - V. N. M. Lindh, Örebro, 1824 - 1836. 382,436, 570, 432, 339 sidor. Samtida pappersband. Innehåller graverade titelblad. Banden nötta och några pärmar lösa och några pärmsidor saknas. Inlagorna över lag i bra skick. Samtliga band förvarade i äldre arkivmappar av kartong med snörlås och titeletiketter på ryggarna
Endast 5 delar av totalt 7 utgivna. Hela samlingen utkom under åren 1824 - 1861
ID Nr: 211453, SEK 1900.

Hanselli, P.: Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. Efter originalupplagor och handskrifter utgifna af P. Hanselli. Första Delen. G. Stjernhjelm, G. Rosenhane och J. Columbus. P. Hanselli, Uppsala, 1871. XX+408 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 217349, SEK 200.

Hedberg / Oehlenschläger / Heiberg, Frans / Adam / Johan Ludvig m. Fl: Hedberg : BRÖLLOPPET PÅ ULFÅSA. SKÅDESPEL I FYRA AKTER. Svenskt original. Uppfört på Kgl. Stora Theatern första gången d. 1 April 1865. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1865 + Oehlenschläger : HAKON JARL, Sorgespel i fem Akter, af Adam Oehlenschläger. Öfversättning. L:s Gust. Rylander, Bazarn å Norrbro, Stockholm. ( 1848 ). + Oehlenschläger : STARKODDER. Sorgspel af Adam Oehlenschläger. Öfversatt från Danskan af N. J. Stéenhoff. Bokhandlaren W. Lundequist, Stockholm, 1832. + Jolin : MÄSTER SMITH, eller ARISTOKRATER ÄRO VI ALLA. Skådespel i fem akter af Johan Jolin. Uppförd på Kongl. Theatern. Alb. Bonniers Förlag, Stockholm, 1847. + Heiberg : EN SJÄL EFTER DÖDEN, En apocalyptisk Comedie af J. L. Heiberg. Öfversättning. På C. A. Bagges Förlag. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1841. + Angely : VILDBRÅDSTJUFVARNE eller STUDENTPUTSEN. Komedi i 1 Akt med Sång, af Louis Angely. Öfversättning af E. W. Djurström. J. P. Lundström, Jönköping 1835. 1833-1865. 147+128+146+143+61+49 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Första stycket med hörn avrivet sidan 9-10, utan textförlust. Stycket " Vildbrådstjufarne.." med fuktränder på de sista 20 arken. " Starkodder ", med hörn avrivet på eftersättsbladet. Inlagan delvis lagerfläckad. Ryggen delvis sprucken i främre fogen, och bandet i övrigt något slitet. Aurora Widegrens namnteckning 1867.
Komedien " Vildbrådstjufvarne eller Studentpusten ", har tillskrivits Louis Angely, 1788-1836, men har även tillskrivits Jean Toussaint Merle, 1785-1852. Enligt Nordisk Familjebok, skulle Merles " Studentputsen eller Villbrådstjufvarne ", författats 1836, dvs ett år efter tryckningen i Jönköping och ett år efter Angely´s död.
ID Nr: 215789, SEK 2200.

Heidenstam, Verner von: Skogen susar. Sagor och berättelser. Albert Bonniers förlag, 1904. 297s. Pappband. Gott skick. Fjärde tusendet
ID Nr: 106447, SEK 120.

Hollander, Sven August: MINNE AF ERIK GUSTAF GEIJER. Abr. Bohlin, Örebro, 1869. 352s. Häftad. Innehåller två graverade planscher, porträtt på Geijer samt på dennes gravvård. Ryggen något sprucken och pärmarna fläckiga med nötta kanter. I övrigt ett bra exemplar.
ID Nr: 215219, SEK 280.

Johansson, Lars (Lucidor): B-arket. HELICONS BLOMSTER, plockade ok wid åtskillige Tillfällen utdelte af LUCIDOR den Olycklige. Det är Alle de Poëtiske Skrifter, som författade blefne af Lasse Johanson. Med flit samblade ok uti et litet Wärk uplagt. Bokvännerna, 1971. opaginerad. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Facsimile av originalet från 1688.
ID Nr: 216439, SEK 90.

Kellgren, Johan Henrik: DUMBOMS LEFVERNE. VITAM, DICTA, FACTA Stupidobicis, Cantilena amoena, leonina latina cecinit C. Lindegren. Carl Delén, Stockholm, 1806. 24s. Namnteckning på titelbladet. Tagen ur band. Lätt lagerfläckad, och med något vikta hörn.
"Dumboms leverne", utkom första gången 1791. 1805 utkom en latinsk översättning av Jonas Hallenberg. 1806 utkom denna upplaga av " Dumbomiaden " med dubbelsidig text på svenska , och med Carl Johan Lindegrens latinska översättning.
ID Nr: 207606, SEK 800.

Kellgren, Johan Henrik: JOH. HENR. KELLGRENS SAMLADE SKRIFTER. Andra Bandet. Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1800. 4+321 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Fläckad.
ID Nr: 102677, SEK 500.

Kellgren, Johan Henrik: JOH. HENR. KELLGRENS SAMLADE SKRIFTER. FÖRSTA BANDET. Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1800. 30+287. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Namnteckning. Frontespis, porträtt föreställande Kellgren. Något lagerfläckad, annars fint exemplar.
ID Nr: 206956, SEK 500.

Kellgren, Johan Henrik: JOH. HENR. KELLGRENS SAMLADE SKRIFTER. Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1811. 28+287+320+305 s. 3 vol. Senare halvfranskt band. Guldornerad rygg. Frontespis med graverat porträtt föreställande Kellgren. Inlagan något lagerfläckad, annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 206877, SEK 1200.

Kellgren, Johan Henrik: JOH. HENR. KELLGRENS SAMLADE SKRIFTER. Första Bandet. Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1800. 32+287 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Fläckad.
ID Nr: 102676, SEK 500.

Kellgren, Johan Henrik: SAMLADE SKRIFTER I-II. N.M. Lindhs Boktryckeri, Örebro, 1838. 16+716 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. 2 sampaginerade delar i ett band. Ytskiktet på bakre pärmsidan något skadad.
ID Nr: 104490, SEK 175.

Kexel, Olof: OLOF KEXELS SKRIFTER, I-II. Samlade af P.A. Sondén. A.G. Hellsten, Stockholm, 1837. 468+180 sidor. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 104492, SEK 450.

Knorring, Sophie Margareta von: ILLUSIONERNA. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1836. 8+292 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Bandet något nött.
ID Nr: 216532, SEK 800.

Krok, Johan Peter: MAXEL, parodi på AXEL, af Esaias Tegnér. Med Dedicationer till " Frithiofs Skald ", Minerva och Argus, samt ett Företal om litterärt tadel och beröm i allmänhet. Carl Deleen, Stockholm, 1830. 74s. Senare pappband. Gott skick.
En av de mest kända av Johan Peter Kroks, 1791 - 1868, skrifter.
ID Nr: 209738, SEK 300.

Krok, Johan Peter: Riksdags-Maskraden. DRÖM. Fr. B. Nestius, Stockholm, 1829. 64s. Samtida pappersband.
Johan Peter Krok, 1791 - 1868, var också författare till " Maxel, parodi på Axel, af Esaias Tegnér " , 1830. ( Se Jones Antikvariat, JON 209738. )
ID Nr: 215029, SEK 300.

Kullberg, Anders Carlsson af: POETISKA FÖRSÖK af A. C. KULLBERG, Kansli-Råd. Kongl. Ordens-Boktryckeriet, Stockholm, 1816. 160+150 sidor. Samtida dekorerat skinnband. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något nött. Vol I - II, i ett band. Chr. Lovéns Exlibris.
ID Nr: 207609, SEK 650.

Lenngren, Anna Maria: SKALDE - FÖRSÖK. Olof Grahn, Stockholm, 1819. 3+16+255 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Transparent bläckfläck på sidorna 115 - 120, utan åverkan på texten.
Anna Maria Lenngren avled i mars 1817. " Skalde-Försök " utgavs postumt, med företal av Nils von Rosenstein.
ID Nr: 209371, SEK 1100.

Lénström, Carl Julius: Handbok i poesiens historia, I-II. N.M. Lindhs boktryckeri, Örebro, 1840-1841. 255+369 sidor. 2 vol. Senare halvklotband. Exlibris. Enstaka fläckar inuti boken. Gott skick.
ID Nr: 201531, SEK 600.

Lénström, Carl Julius: SVENSKA POESIENS HISTORIA. N. M. Lindhs Boktryckeri, Örebro, 1839-40. 2 vol. Samtida pappersband. Stämpel på titelbladen " F & C Beijers Förlagshandel Stockholm." Banden sampaginerade, 707 sidor + register. Bakre pärmpapper saknas på del 1. Banden något nötta och fläckade.
Lénström, Carl Julius 1811-1893.
ID Nr: 214738, SEK 750.

Lidner, Bengt: SAMLADE ARBETEN , AF LIDNER. FÖRSTA DELEN. Andra Uplagan, mycket tilökt och förbättrad. Johan Chrisopher Holmberg, Stockholm, 1796. 2+386 s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Endast del 1 av 2. Innehåller 5 graverade planscher och rikligt med vinjetter. Bandet något nött, med stötta hörn.
ID Nr: 207605, SEK 400.

Lidner, Bengt: SAMLADE ARBETEN , AF LIDNER. Johan Christopher Holmberg, Stockholm, 1796-1800. 9+386+152. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Två delar i en Vol. Mycket fin inlaga med 5 graverade planscher, samt rikligt med graverade vinjetter och medaljonger. Fint skick, frånsett liten skada i ryggens övre del.
ID Nr: 206960, SEK 1000.

Lidner, Bengt: UTMÄRKTA OCH KLASSISKA ARBETEN AF Swenska Författare. FÖRSTA DELEN. LIDNER. I. + ANDRA DELEN. LIDNER. II. A. G. Hellsten, Stockholm, 1836. 357 + 211 s. Samtida halvfranskt band. Stänksnitt. Bandet något nött.
ID Nr: 210880, SEK 200.

Meyer, Heinrich: Gutenbergs - Album 1840. Johann Heinrich Meyer, Braunschweig, 1840. 26+372 pages. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Lagerfläckad. Något nött i kanterna.
Includes work from Dr Collin, Esaias Tegnér, Assar Lindeblad, Friedrich Engels, C.A. Kaltenbrunner, Ernst von Feuchtersleben, Gottlieb Mohnike, Witting and other
ID Nr: 106300, SEK 700.

Molander, Harald: En lyckoriddare. Wahlström & Widstrand, 1896. 348s. Halvklotband. Inlagan fin. Stänksnitt. Bandet något slitet.
ID Nr: 18137, SEK 350.

Qvanten, E. von: SVERIGES SKÖNASTE FOLKVISOR. Utgifna af E. von Qvanten. Jos. Seligman & C:is Förlag, Stockholm, 1882. 287s. Klotband. Vackert gulddekorerat band, med blindpressad baksida och färgade snitt.
ID Nr: 208551, SEK 350.

Reiche, K.F.: Såpbubblor. Svenska originalnoveller af ---o---. II, Med eller utan hemgift. Adolf Bonnier, Stockholm, 1861. VI+192 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Något stötta hörn, annars i gott skick
Endast del 2 av 6, utgivna 1861-1864
ID Nr: 106895, SEK 200.

Roos, Anders: Strödda Tankar och Poëtiska Målningar, samlade af Anders Roos, Fält-Prost och Am;ts Pastor. Tryckt hos Hof-Secreteraren F. F. Cedergréen, Christianstad, 1815. + Hvita Frun. Öfversättning från Franskan. Tryckt hos Sam. Norberg, Götheborg, 1815. 1815. 123+95 s. Senare pappband. Samtida/Äldre anteckningar. Stänksnitt. Första verkets inlaga något lagerfläckad. Äldre / samtida handskrivna citat om kärlek på baksidan av sidan 123, i första verket. Spår av borttagen namnteckning på titelbladet till " Hvita frun ".
ID Nr: 209884, SEK 750.

Runeberg, Johan Ludvig: DIKTER af Johan Ludvig Runeberg. Utmärkta och klassiska arbeten af Svenska Författare. Tionde Delen. RUNEBERG. A.G.Hellsten, Stockholm, 1838. 520+3 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 104523, SEK 200.

Runeberg, Johan Ludvig: KUNG FJALAR. EN DIKT i Fem Sånger. + KUNGARNE PÅ SALAMIS. TRAGEDI I FEM AKTER. + KAN EJ. FAMILJEMÅLNING I TVÅ AKTER. A. Bonniers, Stockholm + N. M. Lindh, Örebro., 1844, 1862, 1863. 95+179+100 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar.
Första upplagan av Kung Fjalar trycktes i Borgå 1844, samma år som denna Stockholmsupplaga.
ID Nr: 210429, SEK 1250.

Scholander, Fredrik Wilhelm: LUISELLA. EN QVINNOMODELLS ÖDEN. SKILDRINGAR UR KONSTNÄRSLIFVET AF ACHARIUS. + NOVELLER BERÄTTADE PÅ OTTAVE RIME AF ACHARIUS. 1. Vapensmeden. 2. Ateliern. 3. S:T Huberts fest. 4. Rosina. Albert Bonniers förlag, 1867 - 1868. 178+189 sidor. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215685, SEK 475.

Scribe / Beskow / Molière / Kullberg, Eugène / Bernhard von / Jean B. / Karl: Scribe : HVITA FRUN PÅ AVENEL. Opera - komik i tre akter. Musiken av Boyeldieu. Öfversättning från Fransyskan. Tryckt hos Direct. Henrik A. Nordström, Stockholm 1827. + Beskow : RYNO, eller den VANDANDE RIDDAREN. Skådespel med Sång i Tre Akter. Första gången uppförd på Kongl. Stora Theatern den 16 Maji 1834. Orden af Bern. V. Beskow. Musiken af E. Brendler och en Musik-Älskare. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1834. + Molière : TARTUFFE, COMEDI AF MOLIÈRE, I FEM ACTER, PÅ VERS. ÖFVERSATT AF J. REMMER. Uppförd på Kongl. Mindre Theatern, 1820. Tryckt hos Olof Grahn, Stockholm 1821. + Kullberg : SVENSKARNE I NEAPEL, Skådespel i fem Akter af Karl Kullberg. Första gången uppfördt på Kongl. Svenska Theatern den 20 januari 1836. Tryckt hos A. G. Hellsten, 1836. 1821 - 1836. 90+90+99+158 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Delvis lagerfläckad. Rester av bakre pappersomslag till stycket " RYNO..". Sista bladet lagat i " Tartuffe ". Bandet med sparsamt guldornerad rygg.
ID Nr: 215788, SEK 1800.

Silverstolpe, Axel Gabriel: SKALDESTYCKEN. Kumblinska Tryckeriet / Olof Grahn, Stockholm, 1801. 6+247+246. Samtida halvfranskt band. Guldornerad. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något nött. 2 delar i ett band. Andra upplagan gavs ut 1814.
Silverstolpe, Axel Gabriel, 1762-1816.
ID Nr: 206969, SEK 900.

Silverstolpe, Gudmund Leonhard: DIKTER. Norstedt och söners förlag, 1851. 172+143 sidor. Halvklotband. 2 delar i ett band. Häftesomslagen påklistrade på pärmsidorna. Sparsamt guldornerad rygg. Inlagan delvis lätt fläckad.
ID Nr: 104484, SEK 500.

Sparre, Pehr Georg: DEN SISTE FRISEGLAREN. L. J. Hjerta, Stockholm, 1832. 278+302+433 s. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Gott skick. Andra upplagan utkom 1868.
ID Nr: 209886, SEK 1300.

Stagnelius, Erik Johan: WISBUR, sorgespel i fem akter. MÄSTERSTYCKEN UR SVERIGES LITTERATUR. Bröderna Lagerström, Stockholm, 1911. 91s. Samtida dekorerat pergamentband. Rikligt illustrerad. Bandet delvis något mörknat.
Nytryck i 600 ex av första upplagan från 1825. Detta exemplar är onumrerat
ID Nr: 209935, SEK 250.

Stjernstolpe, J. M.: EFTERLEMNADE SKRIFTER AF STJERNSTOLPE. UTGIFNE AF BERNHARD von BESKOW. Johan Hörberg, Stockholm, 1833. 7+167 s. Klotryggsband. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Gott skick. Chr. Lovéns Exlibris.
ID Nr: 209937, SEK 400.

Stjernstolpe, J. M.: LUNKENTUS, DRAMATISERAD FOLK - SAGA PÅ VERS. J. A. Probsts Förlag, Stockholm, 1824. 6+215 s. Samtida pappband. Titel och författarnamn handtextat på framsidan och ryggen.
ID Nr: 209881, SEK 500.

Stjernstolpe, J. M.: Pelegrimen och Häxmästaren, eller Vådan af de Skönas Resor. Troll - Saga. Original af J. M. Stjernstolpe. Henrik A. Nordström, Stockholm, 1820. 68s. Färgat snitt. Gott skick. Senare enkelt pappersomslag.
ID Nr: 208899, SEK 300.

Stjernstolpe, J. M.: VITTERHETS - STYCKEN AF J. M. STJERNSTOLPE. I - II. Henrik A. Nordström, Stockholm, 1827 - 1829. 4+184+4+192 s. Senare halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Fint exemplar. Del 1- 2 i ett band.
ID Nr: 209938, SEK 550.

Strussenfelt, Konstantia Karolina Amalia von: SIGFRID THURESSON RYNING, Romantisk Berättelse från 15:de århundradet. Svenskt original af Fröken R * * * i II delar. Ludvig Öbergs Förlag, Stockholm, 1831. 180+168 s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Bandet något nött. Två delar i ett band. Del 1 innehåller urvikbart notblad. Notbladet till del 2 saknas. Skadat övre hörn på titelbladet, med äldre lagning. Ryggens övre del med äldre, mindre lagning.
Konstantia Karolina Amalia von Strussenfelt, 1803 - 1847, syster till författarinnan Ulrika Sofia von S. Började sin litterära bana 1828 med poetiska bidrag till Boyes " Konst- och nyhetsmagazin ". Lyckades länge förbli anonym under pseudonymen Fröken R * * *.
ID Nr: 210264, SEK 450.

Sturzen-Becker, Oscar Patric (Orvar Odd): SAMLADE ARBETEN I - II. 1861-1862. 228+228+260+246 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Två delar i ett band. Endast lätt nött, annars i gott skick.
Band 1 : Grupper och personnager. La veranda. Band 2 : grefvinnan Gruffiakin. Brunt och rosenrödt.
ID Nr: 103543, SEK 375.

Tegnér, Esaias: FRITHIOFS SAGA. Henrik A. Nordström, Stockholm, 1827. 168s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Innehåller utvikbart notblad och graverat titelblad. Namnteckning bortklippt på försättsbladet. Bandet något nött.
ID Nr: 208553, SEK 1400.

Tegnér, Esaias: FRITHIOFS SAGA. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1846. 170s. Samtida klotband. Blindpressad. Guldsnitt. Bandet något nött.
ID Nr: 208554, SEK 400.

Tegnér, Esaias: FRITHIOFS SAGA. Henrik A. Nordström, Stockholm, 1827. 167s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Innehåller utvikbart notblad och graverat titelblad.
ID Nr: 209565, SEK 1200.

Valerius, Johan David: VITTERHETS - FÖRSÖK. FÖRSTA HÄFTET. Ecksteinska Boktryckeriet, Stockholm, 1831. 191+2 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Namnteckning på försättsbladet och stämpel på titelbladet.
Johan David Valerius, 1776 - 1852, var förutom författare också översättare, och översatte bl. a. Voltaires " Mahomet " år 1806, samt också verk av Guy, de Belloy och Morel de Chédeville. Innehåll: "Qvinnan, skaldstycke", "Tålamodet. Ode (Belönt af Svenska Akademien, 1803.)", "Den allmänna kärleken. Ode (Belönt 1804)", "Mannastyrkan. Skaldstycke (Belönt 1807)", "Braminen", "Coriolan", "Vedergällningen, Moralisk skaldedikt", "Verldsföraktet. Ode", "Hjeltarne, räddningen och freden 1809", "Den 4 november 1814", "Den 20 oktober 1815", "Afsked till gamla året 1824", "Den 3 maj 1826", "Vid aftäckningen af Bellmans byst", "Scandinavisk sång", "Nordbo-qväde", "Svenska visan", "Trefnaden", "Hussar-marsch", "Den sanna friheten", "Nöjets svärmare", "Lifvets värde", "Min sista önskan (Detta och nästföljande fyra stycken äro, till någon del, efterbildningar.)", "Aftonen", "Skeppsfarten", "Berget och dalen", "Arete", "Förnöjsamheten", "Den fattiga modern till sin dotter", "Till Salla", "Tårarna", "Våra kunskaper", "Den gamle kämpen", "Min dag", "Nöjets bål", "Förlikaren", "Auction på mitt hjerta", "Bacchi vandring", "Mitt spel", "Epikurén", "Sonnetter (Ett oskyldigt, numera föråldradt skämt öfver Sonnett-makeriet.)", "Den nyaste skapelsen eller Aningens verld (Härmning af den så kallade Kling-klang-versen)", "Familj-skilsmässan", "Vid en trolofningsfest", "Den 1 maj 1824", "Michael Choraeus", "Friherrinnan Charlotta Åkerhjelm", "Carl af Agardh", "Friherre Israel Lagerfelt", "Vid J.H. Bergmans och hans dotters Eufrosinas förening i samma graf", "Vid vice-presidenten af Wåhlbergs jordfästning".
ID Nr: 215318, SEK 600.