Se alla Rubriker

CERMONIAL, Som wid Riksdagens Början År 1751 kommer at i akt tagas. Kongl tryckeriet, 1751. 8s. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 209200, SEK 250.

Discours prononcé par S.A.R. Le Prince Royal, à La Salle des Etats Le 5 Novembre 1810. L'Imprimerie Royale, Stockholm, 1810. 5p. Wrappered. Spine/backstrip torn.
ID Nr: 104408, SEK 200.

En Kort TRACTAT, Om Morgongåfwor. 1651. 20s. Fläckad. Tagen ur band.
ID Nr: 208822, SEK 700.

Hans Kongl. Maj:ts Nådige SWAR, Gifwit Samtelige Riksens Ständers Deputerande, Then 12. October 1751. Pet. Momma, Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1751. 4s. Tagen ur band.
ID Nr: 17848, SEK 120.

Hennes Kongl. Maj:ts nådiga SWAR, til Riksens Ständer, tå the, genom Deputerande af alla Fyra Stånden, togo underdånigt Afsked, Then 4. Junii 1752. Pet. Momma, Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1752. 4s. Tagen ur band. Samtida kladd med bläck på sista, blanka sidan.
ID Nr: 17851, SEK 120.

INSTRUCTION, af Riksens Ständer gillad och faststäld, för Deputerande til Fiskeriernes wård och therwid befundne nödige anstalter, uppå Riksdagen i Stockholm then 12 Maji 1762. Stockholm, 1762. Vikt ark med 4 sidor text. Ej tagen ur band
ID Nr: 106120, SEK 600.

Kongl : Mayst:tz allaemene ORDNING och Skråå för Handtwärckarne i Swerige och Finlandh. Aktiebolaget Littorin Rydén Boktryckeri, Örebro, 1953. 45s. Häftad. Numrerad 159/200. Faximiltryck efter original tryckt hos "Sahl. Georg Hantschs Effterlefwerska, Stockholm 1669". Tillskrift på försättsbladet. Mycket gott skick.
ID Nr: 104757, SEK 250.

Kongl Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Thet som wid Skatteköp, i anledning af Kongl. Maj:ts Förordning then 21 sistledne Februarii, widare i akt tagas bör. Gifwen Stockholms Slott then 24 Januarii 1790. Kongl tryckeriet, 1790. 8s. Mycket fint exemplar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 209194, SEK 300.

Kongl Maj:ts Nådiga Kungörelse, Och Ytterligare Förbud, Emot Spanmåls utförsel til Utrikes orter. Gifwen Stockholms Slott den 27 November 1794. Kongl tryckeriet, 1794. 3s. Mycket fint exemplar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 209195, SEK 200.

Kongl Maj:ts och Riksens Commerce Collegii Kundgörelse, Angående Nederlags frihet på tjenligit Salt wid Sill - Salterierne. Gifwen Stockholm then 1 Julii 1766. Kongl tryckeriet, 1766. 3s. Gott skick. Ej tagen ur band. Snävt skuren, utan textförlust.
ID Nr: 209196, SEK 200.

Kongl Maj:tz PLACAT, Om Fyra Allmänne, solenne, Tacksäijelse- Faste- Bot- och Böne- Dagar, Som Öfwer hela Sweriges Rike, Stor - Furstendömet Finland och alla Sweriges Crono tilhörige och underliggande Furstendömer, Land och Herrskaper, Högtidligen hållas och begås skola Uti innewarande År 1730. Dat, Stockholm i Råd - Cammaren den 26 Januarii 1730. + Lof Och Tacksäjelse, Hwilken, uppå Hans Kongl. May:ts Nådigste Befallning, kommer at göras i alla Församblingar öfwer hela Des Konungarike och derunder liggande Länder och Herrskaper, den 14 - 25 Junii innewarande Åhr 1730, Till Åminnelse Af den rena Evangeliska Troos Bekiännelse, Som wid Riksdagen i Augsburg Åhr 1530, den 25. Junii blef framgifwen. Kongl tryckeriet, 1730. 8+8 s. Två manuellt sampaginerade skrifter. Tagna ur band.
ID Nr: 209541, SEK 350.

Kongl. Collegii Medici Kungörelse, om sådane ämnen til föda i hungers-nöd, som inom Riket lätteligen kunna af menige Man anskaffas. Kongl tryckeriet, 1784. 4s. Häftad. Ryggen något trasig. Tagen ur band
ID Nr: 104410, SEK 250.

Kongl. Directionens Öfwer Trollhätte Slussbyggnad Kundgiörelse, Angående Terminen för wederbörande deltagare, så wäl til Tredje Femtedelens insättiande af theras til ofwannämde Byggnad antecknade Capitaler, som ock til interesses erhållande för then första Femtedelens giorde insättning. Dat. Stockholm then 16. januari 1751. Kongl tryckeriet, 1751. 4s. Ej tagen ur band. Bra skick.
ID Nr: 214997, SEK 250.

Kongl. Maj:ts För ASSECURANCE-COMPAGNIET Nådigst Stadfästade ASSOCIATIONS-Reglor. Pet. Momma, Stockholm, 1739. 15s. Tagen ur band. Lätt lagerfläckad.
ID Nr: 17819, SEK 280.

Kongl. Maj:ts Förnyade Förordning Och PÅBUD / hwarefter Alle Sollicitanter sig hörsamligen rätta skola / för än de understå sig hos Kongl. Maj:t någon ansökning giöra. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 3 Octob. 1723. Johan Henrich Werner, Stockholm, 1723. 4s. Tagen ur band.
ID Nr: 215017, SEK 200.

Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning, Angående Underhåll Af Wadstena Krigsmanshus Medlen för Afskedade Ryttare, Dragoner och Soldater. Gifwen Stockholms Slott then 10 Martii 1785. Kongl tryckeriet, 1785. 5s. Tagen ur band. Ryggen något trasig.
ID Nr: 208875, SEK 150.

Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Hammarsmeds-Ordning. Gifwen Stockholms Slott den 26 Augusti 1823. Kongl. Tryckeiet, 1823. 19s. Häftad. Ett trasigt och fläckat exemplar där det mesta av sista arket, sid 19, saknas.
ID Nr: 103926, SEK 50.

Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga INSTRUCTION för de Fördelnings-Chefs, Generaler eller andre Tjenstemän, hwilka til General-Mönstringars förrättande med Indelte eller Wärfwade Regementer til Häst och Fot, kunna undfå Des Nådiga Förordnande. Gifwen Stockholms Slott den 24 Martii 1794. Kongl tryckeriet, 1794. 33s. Färgat snitt. Gott skick. Tagen ur band.
Innehåller en rad detaljerade upplysningar. Angående bl. a. mönstringsrullor och hur manskapet ska ropas fram till mönstrinsborden. Dessutom "..Fullgode persedlar hafwa alla sin bestämde bruknings-tid, och förr än den til ända gått, böra och få de icke casseras.."
ID Nr: 17852, SEK 320.

Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Reglemente hwarefter Styrelsen af Ön S:t Barhelemy kommer at tils widare förwaltas och utöfwas. Gifwit Drottningholms Slott den 25 September 1811 / Decret portant Organisation du Gouvernement de L´Ile de S:t Barthelemy. Kongl tryckeriet, 1811. 1+16 sidor. Häftad. Hårt skuren i överkant med viss textförlust.
ID Nr: 105244, SEK 150.

Kongl. Maj:ts förnyade Nådige Förordning angående Hospitals och Barnhus Inrättningarne i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren then 11 Decembris 1766. Kongl tryckeriet, 1766. Vikta ark med 16 sidor text. Ej tagen ur band. Gott skick.
ID Nr: 103947, SEK 200.

Kongl. Maj:ts Förnyade Seglations - Ordning. Gifwen Stockholms Slott den 12. Februarii 1820. Kongl tryckeriet, 1820. 36s. Tagen ur band. Något vikt. Liten reva i yttre marginalen, på de tre första arken.
ID Nr: 208849, SEK 450.

Kongl. Maj:ts Förordning angående dem, som hos Kongl. Maj:t sökia Restitution af Fatalier. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 13 October 1731. Joh. Henr. Werner, Stockholm, 1731. 4s. Häftad. Nött i kanterna. Tagen ur band.
ID Nr: 104409, SEK 190.

Kongl. Maj:ts Förordning, angående Fiskeriernes uphielpande i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Maji 1748. Kongl tryckeriet, Pet. Momma, 1748. Gott skick. Vikt ark med 4 sidor text. Tagen ur band
ID Nr: 106121, SEK 350.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud För alle andre, i städerne och på landet, än Apothekare, at något slags gift til salu hålla. Gifwen Drottningholms Slott then 14 Augusti 1786. Kongl tryckeriet, 1786. 3s. Gott skick. Tagen ur band. Något snett skuren.
ID Nr: 208872, SEK 250.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring, Öfwer 1769 års Kongl. Förordning, Angående Tiden til Skatteläggningars öfwerseende och fastställande. Gifwen Gripsholms Slott then 14 October 1777. Kongl tryckeriet, 1777. 4s. Tagen ur band. Genomgående fuktfläck i marginalen.
ID Nr: 215001, SEK 90.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Angående Answar för dem, som öfwerfalla Militaire Embets- och Tjenstemän ; Gifwen Beckaskog den 7 October 1805. Kongl tryckeriet, 1805. 3s. Gott skick. Ej tagen ur band.
ID Nr: 17793, SEK 230.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Och REGLEMENTE, Angående Pension för gamle och förtiente Tienstemän under Amiralitets Staten, samt Gratialer för theras Enkor och Barn. Gifwit Drottningholms Slott then 16 Julii 1783. Kongl tryckeriet, 1783. 10s. Tagen ur band.
ID Nr: 208876, SEK 200.

Kongl. Maj:ts nådiga Förordning om Skogarna i Riket. Gifwen Helsingborg den 1 Augusti 1805. Kongl tryckeriet, 1805. 63s. Häftad. Gott skick. Tagen ur band
ID Nr: 107732, SEK 600.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Tiden til Wads och Beswärs fullföljande i Wasa Hof - Rätt. Gifwen Stockholms Slott then 14 November 1777. Kongl tryckeriet, 1777. 3s. Tagen ur band. Sprucken i ryggen.
ID Nr: 209199, SEK 200.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Bränwins - försälgningens inställande å Landsbygden m.m. Gifwen Drottningholms Slott den 21 Augusti 1794. Kongl tryckeriet, 1794. 7s. Fint exemplar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 208878, SEK 350.

Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, rörande Saltpeter-tilwerkningen i Riket. Gifwen Stockholms Slott den 26 October 1801. Kongl tryckeriet, 1801. 5s. Häftad. Gott skick. Tagen ur band
ID Nr: 107731, SEK 100.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående återuplifwandet af Krigs Hof-Rätten såsom en enda och allmän Öfwer-Domstol för Krigsmagten til Lands och Sjöss i Swerige och Finland. Gifwen Stockholms Slott den 11 April 1797. Kongl. Tryckeriet, 1797. Vikt ark med 3 sidor text. Förstärkt rygg. Fuktfläckad. Annars helt och rent exemplar.
ID Nr: 103930, SEK 90.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående åtskilliga förändringar uti Kongl. Maj:ts Nådiga Instruction för Provincial-Läkarne i Riket; Gifwen Stockholms Slott den 30 Junii 1831. Kongl tryckeriet, 1831. Vikt ark med 4 sidor text. Ej tagen ur band. Något vikta kanter, annars i gott skick.
ID Nr: 104032, SEK 90.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Efterlefnad af Kongl. Brefwet then 20 Maji 1685, angående Allmoges Borgen för Upbördsmän. Gifwen Stockholms Slott then 22 Martii 1785. Kongl tryckeriet, 1785. 4s. Tagen ur band. Fuktfläck i marginalen.
ID Nr: 215002, SEK 90.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Et nytt General - Tull - Arrende. Gifwen Ekolsund then 12 Augusti 1776. Kongl tryckeriet, 1776. 3s. Tagen ur band. Ryggen trasig.
ID Nr: 209381, SEK 150.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Uplifwandet och Inrättningen af Konungens Befallningsmans Embete på Stockholms Slott. Gifwen Drottningholms Slott den 25 Augusti 1791. Kongl tryckeriet, 1791. 3s. Tagen ur band.
ID Nr: 209380, SEK 300.

Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående Collegii-Medici förändring til Sundhets-Collegium ; Gifwen Stockholms Slott den 27 Januari 1813. Kongl tryckeriet, 1813. Vikt ark med 3 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103946, SEK 90.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående Husbehofs - Bränwins - Bränningen och de derför bestämda Afgifter. Gifwen Stockholms Slott den 9 October 1812. Kongl tryckeriet, 1812. 16s. Något nött i kanterna. Ej tagen ur band. Stämpel på titelbladet : " H. J. F. GAHN, KÅFALLA ." Innehåller 5 sidor med tariffer / tabeller.
ID Nr: 208873, SEK 300.

Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående Ost-Indiska Compagniets uplösning, och handelns på Ost-Indien öpnande för en hwar, som deruti wil deltaga ; Gifwen Stockholms Slott den 6 Julii 1814. Kongl tryckeriet, 1814. Vikt ark med 2 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 105243, SEK 300.

Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, at West-Indiska Compagniets Privilegium uphör wid detta års slut, såsom ock angående West-Indiska handelens och Sjöfartens idkande. Gifwen Stockholms Slott den 22 Maji 1805. Kongl tryckeriet, 1805. 3s. Ej tagen ur band.
ID Nr: 208893, SEK 250.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Om Krig emot Konungen af Dannemark. Gifwen Haga Slott den 15 September 1813. Kongl tryckeriet, 1813. 3s. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 17816, SEK 190.

Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om En ny Kyrko - Handbok ; Gifwit Stockholms Slott den 7 Martii 1811. Kongl tryckeriet, 1811. 4s. Tagen ur band. Något trasig i ryggen.
ID Nr: 208874, SEK 100.

Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för det här i Staden inrättade Medico Chirurgiska Institutet : Gifwet Stockholms Slott den 6 December 1815. Kongl. Tryckeriet, 1816. 10s. Häftad. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 103932, SEK 200.

Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente För Det här i Staden inrättade Medico Chirurgiska Institutet : Gifvet Stockholms Slott den 6 December 1815. Kongl tryckeriet, 1816. 10s. Tagen ur band.
ID Nr: 17788, SEK 190.

Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente För Enskilde Comiss-Farare eller Kapare under warande krig emellan Swerige och andra Magter ; Gifwet Stockholms Slott den 30 April 1808. Kongl tryckeriet, 1808. 20s. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 17792, SEK 260.

Kongl. Maj:ts Nådiga RESOLUTION Öfwer The af Krigsbefälet wid the indelte Regementer til Häst och Fot i Swerige och Finland / jemte Ammiralitets Statens under thenna påstående Riks-dag andragne underdånige Beswär ; Gifwen Stockholms Slott i Råd-Cammaren then 20. Februarii. Peter Momma, Stockholm, 1739. 24s. Enkelt skyddsomslag i papp.
ID Nr: 215036, SEK 350.

Kongl. Maj:ts nådiga TAXA, hwarefter Tull-Afgiften för Ost-Indiska Waror, som i Riket inkomma och få qwarblifwa, beräknas och erlägges. Gifwen Stockholms Slott den 20 Martii 1816. Kongl tryckeriet, 1816. Häfte med 6 sidor text. Tagen ur band. Brusten i ryggen annars i gott skick.
ID Nr: 105172, SEK 250.

Kongl. Maj:ts nådiga TAXA, hwarefter Tullavgiften för Ost-Indiska waror, som i Riket inkomma och så qwarblifwa, kommer at beräknas och erläggas. Gifwen Stockholms Slott den 6 Julii 1814. Kongl tryckeriet, 1814. 2 vikta ark med 6 sidor text. Tagen ur band, men med hel och fin rygg.
ID Nr: 105240, SEK 300.

Kongl. Maj:ts Nådige BREF til Samtelige Landshöfdingarne, med någre Förklaringar, rörande rätta förståndet i et och annat mål af Kongl. Maj:ts then 14. sidstledne Januarii utfärdade Nådige Förordning om Stämplat Papper. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 11 Octobris 1748. Kongl tryckeriet, 1748. 4s. Häftad. Gott skick. Tagen ur band
ID Nr: 104405, SEK 175.

Kongl. Maj:ts Nådige BREF Til Thess Polittie- och Brand - Comission Med REGLEMENTE För the inrättade Pråm - Sprutorne. Stockholm i Råd - Cammaren then 12 December 1764. Kongl tryckeriet, 1764. 14s. Fint exemplar.
ID Nr: 208871, SEK 300.

Kongl. Maj:ts Nådige CIRCULAIRE - Bref Til Thes och Rikets Collegier Och Embetsmän, Som hafwa at besörja, och emot redowisande undfå medel under disposition, til en eller annan förrättning för Kongl. Maj:t och Kronan, at the årligen böra i underdånighet insända berättelse om werkställigheten, samt Summarisk Räkning öfwer kostnaden. Gifwit Stockholms Slott then 18 April 1786. Kongl tryckeriet, 1786. 4s. Mycket fint exemplar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 209540, SEK 300.

Kongl. Maj:ts nådige CONFIRMATION och Stadfästelse Uppå Föreningen Angående Lif-Regementets Besparings- och Förråds-CASSAS inrättande. Dat. Stockholm i Råd-Cammaren den 22. Julii 1724. Joh. Henr. Werner, Stockholm, 1724. 12s. Gott skick. Med enkelt skyddsomslag i kartong.
ID Nr: 208895, SEK 450.

Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Boställs Ordningen af 12. Februarii 1730. För Krigs Befälet Wid de Indelte Regementerne. Gifwen Stockholm i Råd Cammaren d. 19. Junii. 1731. Kongl tryckeriet, 1731. 12s. Tagen ur band.
ID Nr: 17791, SEK 270.

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring På de Allmenna Beswär / Som Ständerna uti Swerige och Finland / igenom theras Fullmächtige hafwa wid thenna Riksdagen i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 17. Decemb. Anno 1734. Joh. Henr. Werner, Stockholm, 1734. 31s. Fint exemplar. Tagen ur band.
ID Nr: 208891, SEK 350.

Kongl. Maj:ts nådige Förordning / Angående Rote- och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet / Igenom COOP - VAERDIE fart. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 25. Oct. 1733. Joh. Henr. Werner, Stockholm, 1733. 8s. Gott skick. Enkelt skyddsomslag i kartong.
ID Nr: 208896, SEK 450.

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning / För EXECUTOREN Uti des Residence Stad Stockholm. Dat. STOCKHOLM den 26. Junii 1720. Johan Hendrich Werner, Stockholm, 1720. 8s. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 17794, SEK 270.

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning / huru med de hemman och cronolägenheter / som til Skatte försäljas / förhållas skal. Dat. Stockholm i Råd - Cammaren den 19. Septemb. 1723. Joh. Henr. Werner, Stockholm, 1723. 8s. Tagen ur band.
ID Nr: 215011, SEK 280.

Kongl. Maj:ts nådige Förordning / hwarefter Lands-Cammererare och de som wid andre publiques Wärck sluta hufwudböcker sig i underdånighet hafwa at rätta. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 21. Aug. 1733. Johan Henr. Werner, Stockholm, 1733. 6s. Tagen ur band.
ID Nr: 208894, SEK 200.

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående Höö - Parmningen Samt Wede - Mätandet. Gifwen Stockholm i Råd - Cammaren den 16. Januarii År 1728. Johan Hendrik Werner, Stockholm, 1728. 4s. Tagen ur band. Samtida understrykningar i texten. Bra skick.
ID Nr: 215003, SEK 300.

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning angående Låne-Banco Attester, som Ägaren blifwit frånstulne. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 13 Julii 1731. Joh. Henr. Werner, Stockholm, 1731. Vikt ark med 4 sidor text. Tagen ur band, utan skador. Enstaka bläckfläck, annars gott skick.
ID Nr: 104031, SEK 120.

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning huruwida de som tagit Afskied med förbättring på Caracteren måge åter få träda i Tienst. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 13. Januarii 1735. Johan Henr. Werner, Stockholm, 1735. 4s. Inklistrad i enkelt pappomslag.
ID Nr: 17849, SEK 200.

Kongl. Maj:ts nådige Förordning, angående Fiskerierne i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 17 Martii 1724. Kongl tryckeriet, Joh. Henr. Werner, 1724. Gott skick. Vikta ark med 7 sidor text. Tagen ur band
ID Nr: 106122, SEK 300.

Kongl. Maj:ts Nådige INSTRUCTION, Hwareffter Thess och Riksens Cammar - Collegium sig hafwer at rätta. Gifwen och förbättrad i Stockholm wid Riksdagen then 11. Octobris 1734. Joh. H. Werner, Stockholm, 1734. 43s. Fint exemplar. Tagen ur band.
" Priset för den Kiöpande / är 12, öre Silf:mt Exemplaret."
ID Nr: 209201, SEK 400.

Kongl. Maj:ts nådige INSTRUCTION, hwarefter then af Kongl. Maj:t i Nåder förordnade Directionen öfwer alla Barnhusen och Hospitalerne i Riket sig hafwer at rätta. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11 Decembris 1766. Kongl tryckeriet, 1766. Vikta och oskurna ark med 24 sidot text. Ej tagen ur band. Gott skick.
ID Nr: 103948, SEK 200.

Kongl. Maj:ts Nådige INSTRUCTION, hwarefter then af Kongl. Maj:t i Nåder förordnade Directionen öfwer alla Barnhusen och Hospitalerne i Riket sig hafwer at rätta. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11. Decembris 1766. Kongl tryckeriet, 1766. 24s. Tagen ur band. Sista bladet med reva och liten textförlust. I övrigt något fuktskadad.
ID Nr: 17853, SEK 140.

Kongl. Maj:ts Nådige INSTRUCTION. Hwareffter Kongl. Maj:ts Tro Män samtelige Landshöfdingarne i Riket, wid sine Embetens förwaltande sig hörsammeligen hafwe at rätta. Gifwen och förbättrad i Stockholm wid Riksdagen. den 4 Novemb. A:o 1734. Kongl tryckeriet, 1734. 58s. Något fläckig. Tagen ur band.
Intressant om vanligt folks levnadsvillkor.
ID Nr: 209542, SEK 400.

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse Och Förbud, huru med Brännewins Bränningen til husbehof och salu samt afgiften therföre, med mera, tils widare kommer at förhållas. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 5 Febr. 1762. + Transsumt af I:sta Articlen uti 1756 Års Bewillnings Placat. Kongl tryckeriet, 1762. 3+4 s. Gott skick. Samtida/Äldre anteckningar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 208883, SEK 300.

Kongl. Maj:ts nådige Kundgiörelse, angående Genealogiers insändande til Riddarehus-Direction öfwer hwar Adelig Famille. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Aug. 1762. Kongl tryckeriet, 1762. Gott skick. Vikt ark med 3 sidor text. Ej tagen ur band
ID Nr: 107898, SEK 200.

Kongl. Maj:ts nådige Kundgiörelse, angående Ridderskapets och Adelens, wid sidsta Riksdag, tagne beslut, at inge flere Adelige Familier uppå Riddarehuset få intagas, förr än theras antal, som ther redan äga Säte, blifwit förminskadt til Åttahundrade. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren then 21 December 1762. Kongl tryckeriet, 1762. Gott skick. Vikt ark med 3 sidor text. Ej tagen ur band
ID Nr: 107897, SEK 200.

Kongl. Maj:ts nådige Kungiörelse, angående wisse Förmoner för them, som til Fiskeriers idkande wilja sig i Skärgården nedsättja. Gifwen Stockholm i RådCammaren then 8 Sept. 1752. Kongl tryckeriet, Pet. Momma, 1752. Vikt ark med 3 sidor text. Tagen ur band. Fläckad, mörknad och med slitna kanter
ID Nr: 106123, SEK 250.

Kongl. Maj:ts Nådige RESOLUTION och Förklaring Uppå the Allmänne Beswär Som thes trogne Undersåtare af Riksens Allmoge uti Swerige och Finland och Finland / igenom theras Utskickade Fullmechtige / hafwa med thenne Riksdagen i underdånighet ingifwa låtit. Gifwen Stockholm i Råd - Cammaren den 28. Junii Anno 1731. Joh. Hinr. Werner, Stockholm, 1731. 39s. Tagen ur band. Ej helt sammanhängande bind. Något fuktfläckig. Annars i bra skick.
ID Nr: 215005, SEK 190.

Kongl. Maj:ts Nådige RESOLUTION och Förklaring Uppå the Allmänne Beswär, Som Thess trogne Undersåtare af Riksens Allmoge uti Swerige och Finland, igenom theras utskickade Fullmäktige, wid sidst öfwerståndne Riksdag, i underdånighet ingifwa låtit. Gifwen Stockholm i Råd - Cammaren then 29 Junii 1752. Peter Momma, Stockholm, 1752. 44s. Gott skick. Stänksnitt. Tagen ur band.
ID Nr: 208882, SEK 300.

Kongl. Maj:ts Nådige RESOLUTION, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degemans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd - Cammaren then 27. Junii 1750. Peter Momma, Stockholm, 1750. 4s. Ej tagen ur band. Veck på framsidan.
ID Nr: 215004, SEK 250.

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse angående wissa förmåner för handelsföretag till orter, belägne på andra sidan om Goda Hoppsudden. Gifwen Stockholm den 9:de Julii 1823. Kongl tryckeriet, 1823. Vikt ark med 3 sdor text. Tagen ur band. Ryggen brusten.
ID Nr: 105242, SEK 250.

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående hwad iakttagas bör i anseende til Innewånarnes å S:t Barthelemy Segelfart på America och Westindien. Gifwen i Stockholm den 17 Februari 1814. Kongl tryckeriet, 1814. Gott skick. Vikt ark med 4 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 105239, SEK 350.

Kongl. Maj:ts Och Riksens Cammar - Collegii Kungörelse, At Salt - Tullen, wid inträffade Banqueroutter, med Förmons rätt bör utgå. Gifwen Stockholm then 21 Julii 1775. Kongl tryckeriet, 1775. 2s. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 209197, SEK 160.

Kongl. Maj:ts och Riksens Cantzli - Collegii Kungörelse, Angående Deras skyldighet, som wilja anlita Utrikes Ministrerne om biträde uti deras enskilde angelägenheter. Gifwen Stockholm den 17 November 1797. Kongl tryckeriet, 1797. 2s. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 209198, SEK 220.

Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälte Regerings - FORM. Dat. STOCKHOLM then 21 Aug. 1772. Henr. Fougt, Stockholm, 1772. 30s. Gott skick. Tagen ur band. Enstaka samtida anteckningar.
Regeringsformen som följde Gustav III´s beryktade statskupp. Markerar slutet för frihetstiden, men också början för den, i vår svenska historia, så unika Gustavianska tiden.
ID Nr: 206847, SEK 590.

Kongl. Maj:ts PARDONS - PLACAT, wid Thess Krönings - Fäst i Stockholm Then 26. November 1751. Kongl tryckeriet, 1751. 4s. Tagen ur band. Samtida anteckningar på titelsidan. Något vikt, annars bra skick.
ID Nr: 209379, SEK 250.

Kongl. Maj:ts PLACAT om Fyra Allmänne, Solenne, Tacksäijelse-Faste-Bot- och Böne-Dagar som öfwer hela Sweiges Rike, Stor-Furstendömet Finland och alla Sweriges Crono tillhörige och underliggande Furstendömer, Land-och Herrskaper högtideligen hållas och begås skola uti innewarande År 1731. Dat Stockholm i Råd-Cammaren den 8 Februari 1731. Kongl tryckeriet, 1731. 8s. Tagen ur band. Innehåller även Bönedagstexterna. Gott skick.
ID Nr: 104430, SEK 200.

Kongl. Maj:ts PLACAT, om Fyra Allmänne, Solenne, Tacksäijelse- Faste- Bot- och Böne - Dagar, Som Öfwer hela Sweriges Rike, Stor - Furstendömet Finland, och alla Sweriges Crono tilhörige och underliggande Furstendömer, Land- och Herrskaper, Högtideligen hållas och begås skola, uti innewarande År 1731. Dat Stockholm i Råd - Cammaren den 8. Februarii 1731. Kongl tryckeriet, 1731. 8s. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 209535, SEK 250.

Kongl. Maj:ts PRIVILEGIER, Giffne handtwerckshuusen som här och där i Rijket inrättas skola. Ignatio Meurer, Stockholm, 1668. 16s. Fint exemplar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 208870, SEK 600.

Kongl. Maj:ts Stadga Och Förordning / huru den så kallade Chartae Sigillatae Afgiften hädanefter skall betalas och erläggas. Gifwen Stockholm i Råd - Cammaren den 20. December 1732. Joh. Hanr. Werner, Stockholm, 1732. 16s. Tagen ur band. Stor fuktfläck. Nött i kanterna.
ID Nr: 215018, SEK 90.

Kongl. Maj:ts TAL På Rikssalen den 1 November 1796, Då Kongl Maj:t emottog Rikets Styrelse. Kongl tryckeriet, 1796. 3s. Något fläckig. Ej tagen ur band.
ID Nr: 208854, SEK 250.

Kongl. Maj:ts TAL Til Riksens Ständer, Församlade uppå Riks - Salen i Stockholm Den 21 Augusti 1772. På Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Befallning af Trycket utgifwit. Wennberg & Nordström, Stockholm, 1772. 7s. Fint exemplar. Ej tagen ur band.
ID Nr: 208858, SEK 300.

Kongl. Maj:ts TAL Til Riksens Ständer, på Rikssalen, då Riksdagen slutades Den 2 Maji 1810. Kongl tryckeriet, 1810. 7s. Gott skick. Tagen ur band.
ID Nr: 208856, SEK 200.

Kongl. Maj:ts TAL Til Riksens Ständer, på Riks - Salen Då Riksdagen slutades then 23 Juni 1786. Kongl tryckeriet, 1786. 6s. Tagen ur band.
ID Nr: 208859, SEK 150.

Kongl. Maj:ts TAL Till Rikets Ständer, wid hyllningen den 19 Maji 1818. Kongl tryckeriet, 1818. 3s. Tagen ur band.
ID Nr: 208857, SEK 100.

Kongl. Maj:ts TAL till Riksens Ständer, på Riks - Salen, wid Riksdagens öpnande, den 23 Januarii 1823. Kongl tryckeriet, 1823. 6s. Tagen ur band.
ID Nr: 208886, SEK 100.

Kongl. Maj:ts TAL till Riksens Ständer, på Riks - Salen, wid Riksdagens slut, den 22 December 1823. Kongl tryckeriet, 1823. 5s. Tagen ur band.
ID Nr: 208887, SEK 100.

Kongl. Maj:ts TAL, hållit til Riksens Ständer på Riks-Salen i Norrköping wid Riksdagens slut, Den 15 Junii 1800. Kongl tryckeriet, 1800. 5s. Tagen ur band.
ID Nr: 17850, SEK 160.

Kongl. Maj:ts TAL, hållit Til Riksens Ständer på Riks-Salen i Stockholms Slott, wid Riksdagens öpnande Måndagen den 2 Februari 1789. Kongl tryckeriet, 1789. 7s. Något fläckig. Något nött i kanterna. Tagen ur band. Trasig rygg.
ID Nr: 208889, SEK 100.

Kongl. Maj:ts TAL, hållit Til Riksens Ständer på Riks-Salen i Stockholms Slott, wid Riksdagens öpnande Måndagen den 2 Februari 1789. Kongl tryckeriet, 1789. 7s. Något nött i kanterna. Oskuret ark.
ID Nr: 208898, SEK 200.

Kongl. Maj:ts TAL, hållit til Riksens Ständer wid Riksdagens öpnande i Norrköping Den 15 Martii 1800. Kongl tryckeriet, 1800. 7s. Något brunfläckig. Något nött i kanterna. Ej tagen ur band.
ID Nr: 208888, SEK 150.

Kongl. Maj:ts TAL, Til Riksens Ständer på Riks-Salen, Då Riksdagen slutades then 23 Junii 1786. Kongl tryckeriet, 1786. 6s. Något nött i kanterna. Oskuret ark.
ID Nr: 208890, SEK 250.

Kongl. Majt:s nådiga Förordning angående Lots- och Båt- Inrättningen i Riket. Kongl tryckeriet, 1820. 95+64 s. 1 vol. Senare pappband. Inlagorna i mycket gott skick.
2 titlar sammanbundna i ett senare enkelt pappersband. Innehåller 6 utvikbara taxe-tabeller.
ID Nr: 204085, SEK 350.

Kongl. May:ts Förordning om Inteckningar. Gifwen Stockholm i Råd - Cammaren den 11 November 1730. + Kongl. Maj:ts Ytterligare Förordning om Spehl och Dobbel, Så ock Om Curatorers tilsättiande för dem / som med slöserij beträdas. Gifwen Stockholm i Råd - Cammaren den 12 Nov. 1730. Kongl tryckeriet, 1730. 4+4. Något nött i kanterna. Tagna ur band.
ID Nr: 208880, SEK 450.

Kongl. May:ts Nådige Förordning angående en wiss afgiffts erläggande af dem som hålla Wagn och Hästar i Städerna. Gifwen Stockholm i Råd Cammaren den 26 julii, 1731. Kongl tryckeriet, Joh. Henr. Werner, Stockholm, 1731. 4s.
Intressant om beskattning av häst och vagn i städerna. Tidigt inlägg i trängseldebatten ?
ID Nr: 215835, SEK 300.

Kongl. May:ts Nådige Stadga och Förordning / Angående Börds Rätterne aff Chronones skattskyldige Jord / och huru där med hådan effter förhållas skal. Niclas Wankijff, stockholm, 1684. 4s. Lagerfläckad. Tagen ur band.
ID Nr: 208824, SEK 350.

Kungörelse angående Inquarterings-afgiftens betalande af wederbörande Hus- och Fastighets-ägare här i Staden för innewarande år, efter den dertil skedde Taxering. Gifwen Stockholms Rådhus den 13 Martii 1807. Kongl tryckeriet, 1807. Gott skick. Vikt ark med 3 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103935, SEK 150.

Kungörelse Angående Lefwereringen af the för åren 1739, 1740, 1741, 1742, och 1743, ännu resterande Bakungspenningar. Stockholm, af Kongl. Slotts - Cancelliet then 11 Octob. 1745. Kongl tryckeriet, 1745. 3s. Ej tagen ur band. Något sprucken i ryggen.
ID Nr: 209537, SEK 200.

Öfwer - Ståthållare - Embetets Kungörelse, Angående Förekommande af gatu - handel, förköp och otidigt mångleri m.m. Gifwen Stockholm den 26 Junii 1795. Kongl tryckeriet, 1795. 3s. Ej tagen ur band. Något vikt och fläckig.
ID Nr: 208885, SEK 150.

Öfwer Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Subscriptions öppnande til Understöd för Allmänna Fattigwården i Hufwud Staden. Gifwen Stockholm den 2 Martii 1808. Kongl tryckeriet, 1808. 4s. Något nött i kanterna. Något trasig i hörnen. Ej tagen ur band.
ID Nr: 209538, SEK 190.

Öfwer-Ståthållare-Embetets förnyade Kungörelse angående hwad iakttagas bör wid Sotningen af Skorstens- och Kakelugns-pipor här i Staden. Gifwen Stockholm den 24 Februari 1815. Kongl tryckeriet, 1815. 7s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Tagen ur band. Annars i gott skick.
ID Nr: 103936, SEK 200.

Öfwer-Ståthållare-Embetets förnyade Kungörelse och Förbud emot häftigt och Öfwerdådigt körande och ridande inom Staden. Gifwen Stockholm den 6 December 1815. Kongl tryckeriet, 1815. Gott skick. Vikt ark med 3 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103938, SEK 250.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot wårdslöst och häftigt körande samt ridande här i Staden. Gifwen Stockholm then 30 October 1778. Kongl tryckeriet, 1778. 4s. Tagen ur band.
ID Nr: 214996, SEK 150.

Öfwer-Ståthållare-Embetets förnyade Kungörelse om Answar och straff för åwerkan på den å Norrtullsgatan här i Staden planterade Allée. Gifwen Stockholm den 21 April 1803. Kongl tryckeriet, 1803. Gott skick. Vikt ark med 3 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103937, SEK 400.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse angående Boskaps-Afgiftens och Åkerskattens utgörande här i Staden. Gifwen Stockholm den 25 April 1804. Kongl tryckeriet, 1804. Vikt ark med 3 sidor text inklusive taxa. Tagen ur band. Mycket gott skick.
ID Nr: 103942, SEK 150.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse angående Lyckttändningen i Hufwudstaden under den mörka årstiden, ifrån och med den 19:de Augusti 1822 till och med den 16:de April 1823, samt hwad widare under denna tid bör till allmän beqwämlighet och säkerhet iakttagas. Gifwen Stockholm den 3 Juli 1822. Kongl tryckeriet, 1822. 6s. Häftad. Ryggen något trasig. Tagen ur band. Inkluderar en tabell över klockslag när lyktorna ska tändas och släckas i Stockholm.
ID Nr: 103945, SEK 150.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse angående Minuterings-pris å det utländska Brännwin, som här i Staden hos Bryggare-Embetet samt Närings-Idkare försäljes. Gifwen Stockholm den 9 October 1806. Kongl. Tryckeriet, 1806. Gott skick. Vikt ark med 4 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103927, SEK 120.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse angående Tiggeriernes hämmande i Hufwudstaden och deras answar, som lägga hinder i wägen för Police-Betjeningen wid Tiggares uptagande och afwisande. Gifwen Stockholm den 20 April 1815. Kongl tryckeriet, 1815. Ryggen något trasig. Vikt ark med 3 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103944, SEK 200.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse angående tillåten Mjölförsälgning här i Staden, samt utförsel deraf för Landtmän och Allmoge. Gifwen Stockholm den 29 Maji 1801. Kongl tryckeriet, 1801. Vikt ark med 2 sidor text. Tagen ur band (?) Mycket gott skick.
ID Nr: 103941, SEK 90.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse om answar och straff för åwerkan på den å Norrtulls-gatan här i Staden planterade Allée. Gifwen Stockholm den 12 maji 1802. Kongl. Tryckeriet, 1802. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Vikt ark med 2 sidor text. Tagen ur band. Uppläsningsdatum (16/5 1802) skrivet med flödigt bläck i nedre maginalen. Annars i gott skick.
ID Nr: 103928, SEK 450.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående fastställd Belöning för dem, som wid upkommande Eldswådor här i Staden sig först med Wattn och Sprutor infinna, samt eljest genom utmärkt flit och drift til Eldens släckande bidraga. Gifwen Stockholm den 5 Maji 1803. Kongl tryckeriet, 1803. Gott skick. Vikt ark med 2 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103939, SEK 250.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående Insamling här i Staden, genom Stambok, til hjelp och understöd för Ragunda och Stugu Soknemän, tillika med åtskillige Indahls Sokne-Boer, samt en del handlande i Sundsvall. Gifwen Stockholm den 3 September 1801. Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1801. 3s. Häftad. Gott skick. Tagen ur band
ID Nr: 104404, SEK 150.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående medels insamlande til et Soldate-Barnhus i Landscrona. Gifwen Stockholm den 7 October 1799. Kongl. Tryckeriet, 1799. Fint exemplar. Vikt ark med 2 sidor text. Tagen ur band.
ID Nr: 103931, SEK 250.

Orsaker Som föranlåta Kongl. Maj:t at förklara Krig emot Czaren af Ryssland. Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet hos Directeuren Pet. Momma. 1741. 1741. 10s. Tagen ur band. Ryggförstärkning.
ID Nr: 17787, SEK 350.

Register öfwer Innehållet af alla Fyra hitintils utkomne Delar af Utdragen utur Publique Handlingar. Lorentz Ludwig Grefing, Stockholm, 1754. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Opaginerad, ca 1230 sidor. Urklipp på försättsbladet. Blindpressad rygg. Bandet med något nötta kanter, annars i gott skick.
ID Nr: 105485, SEK 500.

Samling av Kongl. Maj:ts nådiga Förordningar, Kungörelser, Placat, Resolutioner mm för året 1818. Kongl tryckeriet, 1818-1819. Samtida pappband. Mycket gott skick. Innehåller Berättelser mm gällande Konung Carl XIIIs och Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas död, Concurs=Lag (delvis felbunden), Pardons=Placat i samband med Carl XIV Johans kröning, 27 kungörelser, 6 förordningar, en större "Bewillnings"-bilaga innehållande utvikbara tabeller och formulär, samt yttligare 25 tryckta handlingar.
ID Nr: 216688, SEK 1900.

Swensk Författnings - Samling. No 8 1844.Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Reglemente för den under Commerce - Collegii förwaltning ställde Manufaktur - Diskont Inrättningen. + No 68 1835. Kongl. Maj: ts förnyade Nådiga Reglemente för Ull - Disconten. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, (utan årtal). 12+8. Guldsnitt. Rött , guldornerat pappband, något skevt med spricka i ryggfogen.
ID Nr: 208807, SEK 200.

Swensk Författnings - Samling. No. 36. 1839. Til Förwaltningen af Sjöärenderne samt Kammar - och Commerce - Collegierne, angående reglering af Städernas Båtsmanshåll. Utgifwet i Stockholm den 6 December 1839. Norstedt och söners förlag, 1839. 20s. Tagen ur band. Bra skick. Andra halvan av häftet består av tabeller som visar, " Kongl. Maj:ts i nåder fastställda fördelning emellan Städerne och Köpingarne i Riket af de Ordinarie Båtsmansnummer, som de äro skyldige att gemensamt underhålla."
ID Nr: 214998, SEK 150.

Swensk Författnings-Samling. No 35, 1853. Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående tillägg till nu gällande föreskrifter i afseende på hemmansklyfning och jordafsöndring. Gifwen Stockholms Slott den 13 juli 1853. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1855. 8s. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Ej tagen ur band.
ID Nr: 215034, SEK 150.

Swensk Författnings-Samling. No 49, 1864. Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Förordning, angående grunderne och wilkoren för hemmansklyfning och jordafsöndring. Gifwen Stockholms Slott den 6 augusti 1864. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1864. 10+2 sidor. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Ej tagen ur band.
ID Nr: 215035, SEK 150.

Sweriges Rikes Bewilning, Til En Allmän Afgift för år 1748, och the följande åren til nästa Riksdag. Gjord och samtyckt wid Riksdagen i Stockholm then 14. Decembris år 1747. Peter Momma, Stockholm, 1747. 20s. Tagen ur band.
ID Nr: 215007, SEK 250.

Tacksägelse I anledning af Freden med Dannemark. Kongl tryckeriet, 1809. 4s. Något fläckig. Något nött i kanterna. Ej btagen ur band.
ID Nr: 17817, SEK 120.

TAL hållit af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland på Riks Salen Den 1 November 1796. Kongl tryckeriet, 1796. 7s. Gott skick. Ej tagen ur band. Oskuret, vikt ark.
ID Nr: 208855, SEK 250.

TAXA hwarefter Afgiften til Kongl. Maj:t och Kronan, uppå de Waror, som ifrån Ost-Indien med Swenska Skepp inkomma och uti Riket få Qwarblifwa, Beräknas och Erlägges; Gifwen Gripsholms Slott den 6 Junii 1782. Kongl tryckeriet, 1782. Häfte med 5 sidor text. Tagen ur band. Första arket löst. Annars gott skick.
ID Nr: 105241, SEK 300.

TAXA hwarefter Åkare här i Staden, så wäl uti Skjutspenninger til de närmaste Gästgifwaregårdar, som ock för et Lass efter en häst, så mycket han kan draga, ifrån och till nedanskrefne och deromkring liggande platser och ställen, jemte för Slädekörslor Wintertiden, mm hafwa at undfå sin tillständiga Åkarelön, ifrån den 1 Junii till den 1 September 1822 + TAXA för Hyrkuskarne här i Staden, hwarefter de hafwa sig at rätta, ifrån den 1 Junii til den 1 September 1822. Kongl tryckeriet, 1822. 31+8 sidor. Häftad. Tagen ur band. Innehåller 2 taxor. Gott skick.
ID Nr: 104431, SEK 350.

Underdånig Berättelse af Kongl. Directionen öfwer Konungens Hospital, huru denna Inrättning blifwit förwaltad År 1812. Kongl tryckeriet, 1812. Vikta ark med 5 sidor text. Tagen ur band med lätt trasig rygg. Annars gott skick.
ID Nr: 104030, SEK 90.

Utdrag utur alla ifrån 1729 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och Författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå : med nödige Citationer af alla Parallel-Ställen, som utwisa hwad ändringar tid efter annan i et eller annat mål kunnat wara giorde, hwarföutan de uti desse handlingar åberopade äldre Acters Innehåll korteligen anföres, så ofta nödigt warit. Följandes efterst et fulkommeligit Orda-Register öfwer des innehåll. Andra Delen til År 1740. Lorentz Ludwig Grefing, Stockholm, 1746. 1+14+ sidorna 803-1642 + Register. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Bandet något nött i kanterna. Urklipp på försättsbladet.
ID Nr: 105489, SEK 600.

Utdrag utur alla ifrån 1739 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och Författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå : med nödige Citationer af alla Parallel-Ställen, som utwisa hwad ändringar tid efter annan i et eller annat mål kunnat wara giorde, hwarföutan de uti desse handlingar åberopade äldre Acters Innehåll korteligen anföres, så ofta nödigt warit. Följandes efterst et fulkommeligit Orda-Register öfwer des innehåll. Tredie Delen til 1747 års slut. Som är tillökt med efter Åre-talen inrättad Förteckning på alle de Publique handlingar som de hitintills utkomne Delar af detta Wärket innehålla. Lorentz Ludwig Grefing, Stockholm, 600. 1+1+66+ sidorna 1613-2498 + Register. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Urklipp på försättbladet. Ryggen med mindre skada i övre kanten, annars i gott skick.
ID Nr: 105486, SEK 600.

Utdrag utur alla ifrån 1747 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och Författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå : med nödige Citationer af alla Parallel-Ställen, som utwisa hwad ändringar tid efter annan i et eller annat mål kunnat wara giorde, hwarföutan de uti desse handlingar åberopade äldre Acters Innehåll korteligen anföres, så ofta nödigt warit. Följandes efterst et fulkommeligit Orda-Register öfwer denne Fierde Tomens innehåll, jemte et General Orda-Register öfwer alla Fyra nu utkomne Delar. Fierde Delen til 1749 års slut. Lorentz Ludwig Grefing, Stockholm, 1754. 1+12+ sidorna 2499-2922 + Register. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Urklipp på försättsbladet.
ID Nr: 105484, SEK 500.

Utdrag utur alla ifrån 1767 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och Författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå : med et fullkomligt Orda-Register öfwer des Innehåll ; Jemte Förtekning, efter Åratalen, på alla de Publique handlingar och Acter, som denna Nionde Delen Innehåller. Nionde Delen til Regements Förändringen 1772. Henr. Fougt, Stockholm, 1777. 1+20+930 sidor + Register. Samtida skinnband. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Färgat snitt. Lättare ytskada på bakre pärmens utsida samt liten skada i ryggens överkant. Annars i mycket gott skick.
ID Nr: 105516, SEK 800.

Utdrag utur alla ifrån den 7 Decemb. 1718 utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och Författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå : med nödige Citationer af alla Parallel-Ställen, som utwisa hwad ändringar tid efter annan i et eller annat mål kunnat wara giorde, hwarföutan de uti desse handlingar åberopade äldre Acters Innehåll korteligen anföres, så ofta nödigt warit. Följandes efterst et fulkommeligit Orda-Register öfwer des innehåll. Första Delen til År 1730. Lorentz Ludewig Grefing, Stockholm, 1742. 1+2+801+1+Register. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Blindpressad. Bandet endast lätt nött, annars i gott skick. Urklipp på försättsbladet.
ID Nr: 105487, SEK 750.

Utdrag utur alle ifrån den 7 Decemb utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämnwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå; med nödige Citationer af alle Paralel-Stellen, som utwisa hwad ändringar tid efter annan i ett eller annat mål kunnat wara giorde, hwarförutan de uti desse handlingar åberopade äldre Acters Innehåll korteligen anföras, så ofta nödigt warit. Följandes efterst wid hwar Del ett fullkomligit Orda-Register öfwer des Innehåll. Del 1 - 14 + register. 1742-1804. 15 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. 14 delar + register till del 1-4, i uniforma band. Banden sampaginerade tom sjunde delen, 5798 sidor + register. Därefter 670+930+969+945+775+536+682 sidor + några opaginerade register. Några av banden med varierande spår av lättare slitage
Utgivare : R.G. Modée, dennes änka, Hedvig E. Lindhjelm, Henrik Fougt och slutligen Kongliga Tryckeriet
ID Nr: 107913, SEK 5000.

Wi, GUSTAF med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung, a.a.a. Arfwinge til Norrige, samt Hertig til Schleszwig Holstein a.a. Göre weterligt: At sedan Wi af en wanartig och förmodeligen förförd Undersåte blifwit på et nedrigt sätt angripen och sårad, hafwe Wi haft all möda ospard, icke allenast at söka uptäcka den brottslige, som sine händer på Wår Person burit, utan äfwen alla dem, som uti detta emot oss och Fäderneslandet begångne brott delaktige kunna finnas…..Stockholms Slott den 19 Martii 1792. Under Hans Maj:ts Wår Allernådigste Konungs och Herres sjukdom Des tilförordnade Regering CARL. Carl A. Wachtmeister, E. Taube, J.G. Oxenstjerna, G.M. Armfelt, C. Lagerbring. Kongl tryckeriet, 1792. Ettarkstryck. Vikt ark med någon missfärgning i vecket. Annars i gott skick. Ej tagen ur band.
En av flera anmaningar till sveriges befolkning, med syfte att lugna och avvakta utredningen omkring attentatet på operan mot Gustaf III den 16 mars 1792.
ID Nr: 104421, SEK 3500.

Ytterligare PUBLICATION, Angående Tiggeriernes hämmande här uti Staden. Gifwen Stockholms Rådhus den 10 Martii År 1758. Lars Salvius, Stockholm, 1758. 4s. Tagen ur band. Bra skick.
ID Nr: 214999, SEK 200.

Branting, Johan Gustaf: Handbok innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne Swenska Författningar, rörande Ärender som höra till Sweriges Rikes Styrelse, Förswar, Hushållning, Police, Bergwerks- och Bruksdrift, Handel, Slöjder och Handtwerkerier, eller angå Personers och Egendomars, Inrättningars eller Lägenheters rättigheter och skyldigheter, med mera af Wettenskaplig, Ecclesiastique, militairisk, Cameral, Oeconomisk och Commerciel egenskap; i Alphabethisk Ordning författad af Johan Gustaf Branting. Tredje Delen. Marquardska Boktryckeriet, Stockholm, 1831. 498s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Endast del 3
"Stockholms Stad", supplemetet, har här varit medbunden men avlägsnats. Exlibris Carl Elof Sandberg
ID Nr: 107100, SEK 300.

Branting, Johan Gustaf: Handbok innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne Swenska Författningar, rörande Ärender som höra till Sweriges Rikes Styrelse, Förswar, Hushållning, Police, Bergwerks- och Bruksdrift, Handel, Slöjder och Handtwerkerier, eller angå Personers och Egendomars, Inrättningars eller Lägenheters rättigheter och skyldigheter, med mera af Wettenskaplig, Ecclesiastique, militairisk, Cameral, Oeconomisk och Commerciel egenskap; i Alphabethisk Ordning författad af Johan Gustaf Branting. Andra Delen. Marquardska Boktryckeriet, Stockholm, 1829. 554s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Gott skick. Endast del 2
Exlibris Carl Elof Sandberg
ID Nr: 107099, SEK 500.

Dähnert, Johann Carl: Sammlung gemeiner und besonderer Pommerscher und Rügischer Landes-Urkunden Gesetze, Privilegien, Verträge Constitutionen und Ordnungen. Zur kenntnitz de alten und neurern Landes-Verfassung insonderheit des Königlich-Schwedischen Landes-Theils herausgegeben von Johann Carl Dähnert..Dritter und Letzer band. Hieronymus Johann Struck, Stralsund, 1769. 7+40+1395 pages. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Covers slightly worn. Vol 3 of 3. Small damage on page 926 with some text loose. Some lower corners lost, but the text is complete.
ID Nr: 105481, SEK 3800.

Dähnert, Johann Carl: Sammlung gemeiner und besonderer Pommerscher und Rügischer Landes-Urkunden Gesetze, Privilegien, Verträge Constitutionen und Ordnungen. Zur kenntnitz de alten und neurern Landes-Verfassung insonderheit des Königlich-Schwedischen Landes-Theils herausgegeben von Johann Carl Dähnert..Erster band. Hieronymus Johann Struck, Stralsund, 1765. 12+14+1156. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Covers slightly worn. First vol of 3.
ID Nr: 105480, SEK 3600.

Gyllenborg, Carl: På Kongl. Maj:ts Wägnar, Herr Riks - Rådets och Praesidentens i Kongl. Maj:ts och Riksens Cancelie Collegio, Högwälborne GREFWE CARL GYLLENBORGS hålne Tal Til Riksens Ständer på Riks - Salen då Riksdagen begyntes den 25. Augusti 1742. Uppå Hans Kongl. Maj:ts Befallning Tryckt. Peter Momma, Stockholm, 1742. 6s. Fint exemplar. Tagen ur band.
ID Nr: 208864, SEK 200.

Lewenhaupt, Charles Emil: Kongl. Öfwer - Adjutantens Grefwe CHARLES EMILE LEWENHAUPTS TAL, hållit uppå Riddarehuset Tå Landt - Marskalken Grefwe AXEL FERSEN Efter Sluten Riksdag Landt - Marskalks Stafwen ifrån sig gaf, then 21 October 1756. Peter Momma, Stockholm, 1756. 3s. Tagen ur band. Hårt skuren i överkant, med smärre textförlust.
ID Nr: 209188, SEK 120.

Plomgren, Thomas: Commercie - Rådets och Handels - Borgmästarens i Stockholm Hr. THOMAS PLOMGRENS TAL, Hållit på Borgare - Ståndets wägnar Uppå Riks - Salen i Stockholm wid Riksdagens början Then 23 Sept. 1751. Peter Momma, Stockholm, 1751. 4s. Ej tagen ur band. Något vikta och fläckiga kanter.
ID Nr: 208865, SEK 150.

Swab, Anton von: TAL OM CONTROLL-INRÄTTNINGEN FÖR Guld - Silfver - och Tenn - Arbeten I RIKET ; HÅLLET FÖR KONGL. VETENSK. ACADEMIEN, VID PRAESIDII NEDLÄGGANDE, DEN 1 FEBRUARII 1761. AF ANTON von SWAB. Lars Salvius, Stockholm, 1761. 40s. Häftad. Ouppsprättad. Tagen ur band. Saknar det tvåsidiga svaret av Pehr Wargentin. Annars i gott skick
Anton von Swab, 1702 - 1768, " Bergs. Råd och Öfver-Directeur vid Controll-Verket." Medlem i Kungl. Vetenskapsakademien redan 1739
ID Nr: 106865, SEK 200.

Tessin, Carl Gustav: Högwälborne CARL GUSTAF TESSINS TAL, hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. Ständer uppå hyldnings - dagen den 28. Novemb. 1751. Tryckt uppå Hans Kongl. Maj:ts Befallning, och samtelige Riksens Ständers begäran. Peter Momma, Stockholm, 1751. 7s. Fint exemplar. Tagen ur band.
ID Nr: 208862, SEK 200.

Tessin, Carl Gustav: Til Hennes Kongl. Maj:t Wår Allernådigsta Drottning, Landt - Marskalkens GREF CARL GUSTAV TESSINS Underdåniga TAL, Då hos Hennes Maj:t Ridderskapets och Adelens Deputerade, efter sluten Riks - Dag, togo underdånigt afskied den 19. April 1739. uppå Ridderskapets och Adelns åstundan Tryckt. + Hennes Kogl. Maj:ts Wår Allernådigsta Drottnings Nådiga Swar, Då hos Hennes Kongl. Maj:ts Riksens Ständer Efter sluten Riksdag genom Deputerade togo underdånigt Afskied den 19. April 1739. Kongl tryckeriet, 1739. 4+3. Fint exemplar. Tessins tal + Drotttningens svar. Tagen ur band.
ID Nr: 208861, SEK 250.

Wilskman, Sven: Swea Rikes Ecclesiastique Wärk i Alphabetisk Ordning, sammandragit utur Lag och Förordningar, Privilegier och Resolutioner, samt andra handlingar... Kongl. Privileg.Boktryckeriet, Skara., 1760. 754 s + företal. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Stänksnitt. Anteckningar. Mycket fint exemplar. Blanka sidor i slutet av boken. Större fläck på första sidan efter titelbladet. Ingen textförlust. " Imprimatur N. von Oelreich ". Vackra vinjetter.
Wilskman, Sven, 1716-1797.
ID Nr: 204076, SEK 1900.

Wilskman, Sven: Swea Rikes ECCLESIASTIQVE WERK, I ALPHABETISK Ordning, Sammandragit Utur Lag och Förordningar, PRIVILEGIER och RESOLUTIONER, Samt Andra handlingar. I - II. Joh. Lindh, Örebro, 1781 - 1782. 6+1286 sidor. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Wilskman, Sven, 1716-1797.
ID Nr: 215524, SEK 1600.