Se alla Rubriker

Nordiska Taflor. Pittoreska utsigter från Sverge, Norge och Danmark. I träsnitt med text. Första Bandet. Albert Bonniers förlag, u.å. ca 1870. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Något fläckig. Något sliten.
"Med 72 plancher samt illustrerad titel"
ID Nr: 107654, SEK 300.

Aminson, H.: BIDRAG TILL SÖDERMANLANDS ÄLDRE KULTURHISTORIA, I-IV. På uppdrag af Södermanlands Fornminnesförening. Central-Tryckeriet, Stockholm, 1877-83. 10+118+3+116+3+120+3+116 sidor. Klotband. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. 4 delar i ett band. Innehåller planscher och noter till folkvisor.
Innehåller artiklar om folkvisor, "Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne härads Folkspråk", ordspråk, sägner, vidskepelse, "Gåtor från Åkers och Öster-Rekarnes härad", "Vidskepliga Bruk och Märkesdagar" mm.
ID Nr: 104014, SEK 600.

Bagge, Johan Fredric: Beskrifning om upstaden Örebro. Kongl tryckeriet, 1785. Illustrerad av Acrel. 12+132 sidor + 132-324+2 sidor. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Bandet något slitet. Några sidor med lagningar och enstaka mindre fläckar annars är inlagan i gott skick.
Innehåller 7 utvikbara planscher, varav någon har lossat i vikningen, samt liten gravyr i texten.
ID Nr: 203728, SEK 1900.

Bergman, C. J.: VISBY. Korta anteckningar om stadens totpografi, historia, statistik, fornlemningar och nejder. Gotlands Allehandas Tryckeri, Visby, 1892. 72s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 103168, SEK 120.

Brag, Eva: I DALARNE. Skildringar och studier. Philip Lindstedts Förlag, Lund, 1877. 189s. Samtida pappersband. Bandet med enast lätt nötta kanter, annars i mycket gott skick.
ID Nr: 102770, SEK 290.

Brusewitz, G.: ELFSYSSEL ( SÖDRA BOHUS - LÄN ) HISTORISKA MINNEN, samlade ur så väl äldre som nyare verk och urkunder. Med afbildningar af de märkvärdigaste fornlemningar, historiska ställen, m. m. Anders Lindgren, Göteborg, 1864. 332s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Inlagan fin. Försättsbladet saknas, annars är inlagan i fint skick.
ID Nr: 208286, SEK 2700.

Djurberg, Daniel: Geografiskt Lexicon. Nils Magnus Lindh, Örebro, 1811-1813. 404+586 s. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Samtida bokmärken/pressade växter. Bandet något nött.
Namn- och anteckningar på för- och eftersättsbladen.
ID Nr: 203961, SEK 650.

Friis, J.A.: LAJLA. Skildringar från Finmarken. Albert Bonniers förlag, 1882. 251s. Samtida klotband. Guldornerad. Blindpressad. Bandet något nött i kanterna. Innehåller porträttfrontespis och illustrerat titelblad.
ID Nr: 105296, SEK 270.

Genberg, Carl Jonas: DISSERTATIO ACADEMICA, DE MEDELPADIA ANTIQUA ET HODIERNA ; Quam Ex Suffragio Ampl. facult. Phil. in Reg. Illustri Academia Upsaliensi, PRAESIDE VIRO CELEBERRIMO MAG. MATTHIA ASP ( och ) ANDREA GRÖNWALL ...... Publicae Candidorum censurae modeste exhibet CAROLUS JONAE GENBERG, MEDELOADIUS. In Auditorio Gustav. Maj. ad d ( XVI ) Maj, ANNO MDCCXXXVII. H.A.M.S. Werner, Stockholm och Höjer, Uppsala, 1736. 10+38+4+52 s. 2 vol. Patterned edges. Tagna ut band, med förstärkt rygg. Gravyrer och träsnitt i texten.
ID Nr: 206840, SEK 1000.

Grönwall, Andreas: D. A. DISSERTATIO ACADEMICA DE S. DAVIDE , PRIMO APOSTOLO WESTMANNIAE , Quam , Consentiente Ampl. Facult. Philos. in Reg. Academ. Upsal. Sub PRAESIDIO Ampl. at´q Celeberrimi VIRI, Mag. ANDREAE GRÖNWALL / Philos. Pract. Profess. Reg. & Ordin. h. t. DECANI SPECTABILIS , publico examini modeste submittit S: ae R: ae M: tis Alumnus DANIEL RAMEEN , Westmannus. In Audit. Gust. Maj, ad d. 15 Junii, ANNI MDCCXXIII. horis ante meridiem solitis. Werner, Uppsala, 1723. 6+54+4 s. Senare halvfranskt band. Innehåller graverade vignetter, 8 träsnitt samt anfanger i texten. Lagning på titelbladet med liten textförlust på sid 2.
En akademisk avhandling om aposteln Sankt David "Anglus", den förste aposteln i Västmanland och om ortsnamnen Munktorp och Snääfwinges uppkomst, dess äldsta historia, kloster och kristnande.
ID Nr: 206507, SEK 3000.

Indebetou, Harald Otto: Södermanlads minnen från äldsta till närvarande tid. Första delen, häfte 1-2. K.L. Beckman, Stockholm, 1877. 438s. 2 vol. Häftad. Sliten. Något fläckig. Kartan och bakre pärmen del 1 saknas
ID Nr: 107728, SEK 500.

Klinghammer, Hans Peter: MINNEN från ÅREN 1829 - 1839. C. B. Been, Helsingborg, 1841. 7+268+71 s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Utförlig skånsk topografi, med skånskt dialektlexikon. Nästan genomgående transparent fuktfläck i övre marginalen. Lätt lagerfläckad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207305, SEK 400.

Laestadius, Petrus: JOURNAL af Petrus Laestadius, för första året af hans tjensgöring såsom MISSIONAIRE I LAPPMARKEN. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1831. 8+473+7 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104479, SEK 1400.

Lignell, Anders: Beskrifning öfver GREFSKAPET DAL. Del 1. P.A. Norstedt & söner, Stockholm, 1851. 18+446 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Innehåller karta. Inlagan när loss från främre pärmen och lätt nötta kanter, annars i gott skick.
Lignell, Anders, 1787-1863
ID Nr: 102519, SEK 300.

Lundgren, N. Aug.: Beskrifning öfver Vestra Vingåkers Socken. Abr. Bohlins Boktryckeri, Örebro, 1873. 4+212. Häftad. Innehåller utvikbar karta. Främre pämen med något trasiga kanter och ryggen brusten, annars i gott skick
ID Nr: 107727, SEK 500.

Marryat, Horace: ETT ÅR I SVERIGE. Förra delen. Albert Bonniers förlag, 1863. 7+361 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Rikligt illustrerad. Delvis lagerfläckad. Ryggen något sprucken i främre fogens överkant.
ID Nr: 102564, SEK 200.

Mellin, G. H.: SVERIGE FRAMSTÄLDT I TECKNINGAR. TVÅHUNDRATJUGOFYRA LITOGRAFIER, MED TEXT AF G. H. MELLIN. W. Lundeqvist & Komp:s Bokhandel, Stockholm, 1840. Samtida marmorerat pappband. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Något nött i kanterna. Innehåller häftena Stockholm, 38 sid text + 24 planscher,( trycktes från början som supplement ), Uppland, 16 sid text + 20 planscher, Södermanland, 20 sid text + 24 planscher, Nerike, 6 sidor + 9 planscher, Westmanland, 6 sidor text + 4 planscher, Wermland, 11 sidor text + 8 planscher, Dalarne, 20 sidor text + 16 planscher, Östergötland, 8 sidor text + 8 planscher, Westergötland, 24 sidor text + 25 planscher, Småland, 14 sidor text + 16 planscher, Gottland, 12 sidor text + 5 planscher, Öland, 8 sidor text + 3 planscher, Dalsland, 4 sidor text + 4 planscher, Bohuslän, 10 sidor text + 4 planscher, Skåne, 18 sidor text + 11 planscher, Halland, 6 sidor text + 3 planscher, Blekinge, 8 sidor text + 8 planscher, Norrland, 24 sidor text + 20 planscher och Lappland, 6 sidor text + 4 planscher. Innehåller totalt 216 planscher av 224. Häftet Östergötland, del 2, sidorna 9 - 16 och 8 planscher, saknas. Plansch 7 i stycket Småland, inbunden upp och ned. Plansch 3 i stycket Norrland, lös från bindningen. Inlagan i övrigt komplett och fin.
Gustaf Henrik Mellin, 1803 - 1876, utgav häftena " Sverige framstäldt i teckningar ", åren 1837 - 1840. C. Mannerstråle´s namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 215259, SEK 2500.

Olivecrona, August: DEN SVENSKE LOTSEN eller vägledning genom en del af de nordiska farvattnen, innefattande Östersjön med Norrbottniska och Finska vikarne, Öresund och Belterne samt Kattegatt och Skagerrack. På Kongl. Maj:ts Nådiga befallning utgifven af Kongl. Svenska Sjökarte-Kontoret. Hörbergska Boktryckeriet, Stockholm, 1853. 10+264 sidor. 1 vol. Klotryggsband. Illustrerad. Bandet slitet. Lagerfläckad. Endast del 2.
ID Nr: 105293, SEK 1900.

Olivecrona, August: DEN SVENSKE LOTSEN eller vägledning genom en del af de nordiska farvattnen, innefattande Östersjön med Norrbottniska och Finska vikarne, Öresund och Belterne samt Kattegatt och Skagerrack. På Kongl. Maj:ts Nådiga befallning utgifven af Kongl. Svenska Sjökarte-Kontoret. Femte Delen. Hörbergska Boktryckeriet, Stockholm, 1851. 8+186 sidor. 1 vol. Klotryggsband. Illustrerad. Lagerfläckad. Bandet slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Endast del 5. Innehåller planscherna I-II + XI-XIII.
ID Nr: 105295, SEK 1900.

Olivecrona, August: DEN SVENSKE LOTSEN eller vägledning genom en del af de nordiska farvattnen, innefattande Östersjön med Norrbottniska och Finska vikarne, Öresund och Belterne samt Kattegatt och Skagerrack. På Kongl. Maj:ts Nådiga befallning utgifven af Kongl. Svenska Sjökarte-Kontoret. Fjerde Delen. Hörbergska Boktryckeriet, Stockholm, 1853. 11+228 sidor. 1 vol. Klotryggsband. Illustrerad. Lagerfläckad. Bandet slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Endast del 4.
ID Nr: 105294, SEK 1800.

Rosenstein, Nils von: Handlingar rörande Hushållningens styrelse wid Lunds Domkyrka. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1818. 44s. Gott skick. Tagen ur band. Sidorna har delvis släppt från bindningen, men i övrigt är skicket mycket bra.
ID Nr: 16620, SEK 300.

Schück, Martin: VÅRT LAND OCH FOLK. Skildringar af Sveriges natur och innebyggare, i uppsatser på vers och prosa, ur äldre och yngre författares arbeten. Del 2-3. Albert Bonniers förlag, 1863-1867. 216+168 sidor. Samtida halvfranskt band. Illustrerad. Endast andra och tredje delen, innehållande 4: Svea land, 5: Stockholm och dess omgifningar, 6: Göta land. Bandet endast lätt nött, men med inlagan delvis lös från bindningen. Enstaka lagerfläckar.
ID Nr: 103765, SEK 150.

Sundelius, Hans Olof: NORRKÖPINGS MINNE. Ad. Fr. Raam, Norrköping, 1798. 716s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Stänksnitt. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Förra och andra delen i ett band. Innehåller fem planscher, av sju. Namn- och anteckningar. Eftersättsblad saknas.
ID Nr: 204341, SEK 900.

Sundelius, Hans Olof: NORRKÖPINGS MINNE. Ad. Fr. Raam, Norrköping, 1798. 700s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Bandet något nött. " Förra " och " Sednare " delen, bundna i ett band. Planscherna saknas. Innehåller inklistrade äldre tidningsurklipp, samt några sidor med handskrivna anteckningar. Bland annat Professor J. H. Lidéns ( 1741-1793 ) " Testamentariska Förordnande om sin Begravning ".Blindpressad rygg. Sidan med innehållsförteckningen i " Förra delen " , något skadad, utan textförlust. " Tilläggning ", 16 sidor i slutet av boken, saknas.
ID Nr: 204175, SEK 700.

Tham, Wilhelm: BESKRIFNING ÖFVER STOCKHOLMS LÄN AF WILH. THAM. Joh. Beckman, Stockholm, 1850. 345s. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad. Bandet något nött.
Tham, Wilhelm 1812 - 1873. " Beskrifning öfver Sveriges rike ", utkom i 2 band, 7 häften, åren 1849 - 1855.
ID Nr: 214730, SEK 300.

Tham, Wilhelm: BESKRIFNING ÖFVER SVERIGES RIKE AF WILH. THAM. FÖRSTA BANDETS TREDJE HÄFTE : UPSALA LÄN. C. A. Bagges Förlag, Stockholm, 1850. 5+212+4 sidor. Häftad. Bandet något slitet.
Tham, Wilhelm 1812 - 1873. " Beskrifning öfver Sveriges rike ", utkom i 2 band, 7 häften, åren 1849 - 1855.
ID Nr: 214729, SEK 400.

Tham, Wilhelm: BESKRIFNING ÖFVER SVERIGES RIKE. AF WILH. THAM. Band 2, Häfte 1 - 2. LINKÖPINGS LÄN. L. J. Hjertas Förlag, Stockholm, 1854 - 1855. 1038s. 2 vol. Häftad med pappersomslag. Bandet något slitet. Ouppsprättad. Häftena sampaginerade.
Tham, Wilhelm 1812 - 1873. " Beskrifning öfver Sveriges rike ", utkom i 2 band, 7 häften, åren 1849 - 1855.
ID Nr: 215374, SEK 500.

Tuneld, Eric: ERIK TUNELDS GEOGRAFI öfver Konungariket SVERIGE. Tredje Bandet, innehållande Götha Rike mot Öster, eller Landskaperna Östergöthland, Småland, Gottland och Öland. Första Afdelningen, ÖSTERGÖTHLAND. Ecksteinska Tryckeriet, Stockholm, 1831. 5+455 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Gott skick. Endast del 3:1.
ID Nr: 104473, SEK 450.

Tuneld, Eric: ERIK TUNELDS GEOGRAFI öfver Konungariket SVERIGE. Fjerde Bandet, innehållande Götha Rike mot Wester, eller Landskaperna Westergöthland, Wermland, Dal och Bohus Län. Första Afdelningen. WESTERGÖTHLAND. Ecksteinska Tryckeriet, Stockholm, 1833. 7+558 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Gott skick. Endast band 4:1.
ID Nr: 104474, SEK 450.

Tuneld, Eric: ERIK TUNELDS GEOGRAFI öfver Konungariket SVERIGE. Andra Bandet, innehållande Landskaperna Nerike, Westmanland och Dalarne. Ecksteinska Tryckeriet, Stockholm, 1828. 7+667+1 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Gott skick. Endast band 2.
ID Nr: 104472, SEK 450.

Tuneld, Eric: GEOGRAPHIE Öfwer Sweriges Rike, författad af Assessoren ERIC TUNELD. Carl Stolpe, Stockholm, 1773. 22+550+288 s+register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Bandet något nött. Namnteckning. Första och andra avdelningen i ett band. För- och eftersättsblad saknas. Inlagan bitvis något fläckig.
Tuneld, Eric 1709-1788.
ID Nr: 207578, SEK 750.

Tuneld, Eric: GEOGRAPHIE Öfver Konungariket SWERIGE Samt Därunder hörande Länder,. Anders J. Nordström, Stockholm, 1793-1795. 12+408+592+654 s. 3 vol. Samtida pappband. Marmorerade pärmar. Namnteckning. Bandet något nött. Tredje bandets ryggtiteletikett saknas.
Eric Tuneld, 1709 - 1788.
ID Nr: 207527, SEK 1200.

Wetterbergh, Carl Anton (Onkel Adam): TÄNNFORSEN. En Jämtlands-Historia af Onkel Adam. Med fyra lithografier tecknade af C.T. Staaf. L.G. Rylander, Stockholm, 1848. 75s. Halvklotband. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Inlagan fin, men nästan lös från ryggen. Annars allt i gott skick.
ID Nr: 104054, SEK 500.

Widegren, Per David: FÖRSÖK TILL EN NY BESKRIFNING ÖFVER ÖSTERGÖTHLAND Första bandets första och andra häfte. Petre & Abrahamsson, Linköping, 1817-1830. 646+24 sidor. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Första bandets första och andra häfte, samt register. Slitet band där pärmens framsida saknas. Titelbladet, samt de två följande bladen lätt skadade, utan textförlust. Innehåller en utvikbar tabell.
ID Nr: 207091, SEK 600.

Widegren, Per David: Försök till en Ny Beskrifning öfwer Östergöthland. Andra Bandets Första och Andra häfte. Axel Petre, Linköping, 1828 - 1829. 614+29+3+12 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Innehåller register till andra bandet samt rättelser. Innehåller de utvikbara tabellerna 4 - 8. Alla med transparent fuktfläck och tabell 8 med reva. De tre första saknas. Bandet något nött och inlagan något mörknad.
ID Nr: 215519, SEK 800.