Se alla Rubriker

Corpus Juris Civilis recognoverunt Adnotationibusque Criticis Instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius fratres Kriegelii D. Aemilius Herrmann, D. Eduardus Osenbrüggen. Edito Stereotypa. Impressio Tertia. Vol I-III. Baumgarten, Leipzig, 1833-1844. 46+992+XXVI+800+VIII+893+4 pages. 3 vol. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Raised bands. Joints occasionally cracked. Else fine
ID Nr: 217240, SEK 3000.

Kong Christian den Femtes Danske Lov af det Iuridiske Fakultet giennemseet, og af Assessor Berens foröget med et nyt Register. I.F. Schultz, Kiöbenhavn, 1797. 11+1014 (dubbelspalter) + register. Samtida skinnband. Färgat snitt. Bandet något slitet. Samtida/Äldre anteckningar.
ID Nr: 107541, SEK 450.

Kong Christian den Femtes Norske Lov. Nyt Oplag under det Iuridiske Fakultets Opsyn. L.F. Schultzes Forlag, Kiöbenhavn, 1800. 13+1044+register. Klotband. Bandet något slitet.
ID Nr: 107537, SEK 450.

Ny Lag-Samling. N.M. Lindh, Örebro, 1831-1854. 650+590+550+284+56 sidor. 8 vol. Samtida pappband. Utgivare J.H. Backman. Folio. Innehåller häftena 1-7 + Supplement och Register tryckta 1846-50. Samtida blå pappband. Något nötta kanter samt lösa främre pärmsidor på häfte 1 och 4. Sjunde häftet med båda pärmsidorna lösa och dessutom med lagerfläckat titelblad. Annars allt i gott skick. Komplett med de totalt 8 första häftena. Saknas här gör Kronologiskt Register 1854, Häfte 8 (1860), Häfte 9 (1874), Fortsättning till Ny Lag-Samling (1875-78) samt Häfte 10 (1878).
ID Nr: 105514, SEK 3500.

Sjö-Lag, som den Stormäktigste Konung och Herre, Herr CARL XI.Sweriges, Göthes och Wändes Konung, a, år 1667 hafwer låtit författa, af trycket utgå och publicera. Efter mångens begäran å nyo omtryckt. Med Förökning af åtskillige Kongl. Majest. Stadgar och Förordningar, sant Kongl. Reglementet af År 1748. Johan Georg Lange, Stockholm, 1775. 237s. Skinnryggsband. Marmorerade pärmar. Fint exemplar.
ID Nr: 215627, SEK 1700.

Swerikes Landz Lagh,Effter Som hon aff fordom then Stormechtige Höghborne Furste och Herre, Herr Carl then Nijonde, Swerikes / Göthes / Wendes / Finnars / Carelers / Lappars i Norrlanden / The Kijaners och Esters i Lijfland etc. Konung / Öffversedd / confirmerat / och åhr 1608, är publicerat worden. Sampt itt nytt Register här til bijfoghat. + Swerikes Rijkes Stadz Lagh, Effter Den Stormechtige / Högborne Furstes och Herres / Herr Gustaff Adolphs / Sweriges / Göthes och Wendes / a. Konungz / Storfurstes til Finland / Hertigh uthi Estland och Carelen / herres uthöffver Ingermanland / etc. befalning uthgången aff trycket åhr 1618. Nu på nytt uplaght medh eghen bekostning. Stockholm, Henrich Käyser, 1635. 200+184 sidor. 1 vol. Marmorerat pappband. Bandet slitet. Samtida/Äldre anteckningar. Fint exemplar. Stänksnitt. Urklipp i främre pärmen. Något hårt skuren i överkant och ytter marginal. Mkt fint, tidigt svenskt tryck. Dekorativa träsnittsramar, titlarna i rött och svart. Samtida anteckningar. Ovanlig.
ID Nr: 212, SEK 8500.

Then Gambla Skåne Lagh / Som i forna Tijder hafwer brukat warit / Och nu Aff ett Gammalt Pergamentz MS. med flijt uthskrifwin....1676.+ Dahle Laghen / Then i forna Tijder hafwer brukat warit Öfwer Alla Dalarna och them som in om Dala Råmärken bodde. Nylig igenfunnen uthi ett gammalt MS....1676. + Biärköa Rätten / Thet är : Then äldsta Stadz Lag i Sweriges Rike, Först brukat i Biörköö många hundrade åhr sedan. Men af Byrger Järl sedermera något tilökt åhr 1254, och Stockholms Stad gifwen. Nu först på gammalt Pergament igenfunnen och uplagd. Hwar hoos föllia några the äldsta Konunga Stadgar....1687. + Gothlands - Laghen På gammal Göthiska / Med en historisk Berättelse wid ändan / huruledes Gothland först är upfunnit och besatt / så och under Swea Rijke ifrån hedna Werld altijd lydt och sin Skatt giort. Med nu brukelig Swensk Uthtolkning och fullkomligit Register på alla the Måål i thenne Lagbook finnes. Första gång Uplagd genom Hans Kongl: May:ts Bekostnadt....1687. + Wisby Stads Lag på Gotland / Såsom then i Forna Tijder giord / Och sedan af Swenske Konungar och Regenter / Kon. Magno Ladulås / Kon. Byrger / Hertig Erik / Hertig Waldemar / och Kon: Magno Erikson / Stadgat / förbättrat och stadfäst är....1689. + Then Gambla Wijsby Siö-Rätt / Fordom på Göthiska sammansatt af dhe förnämste Kiöpmän och Skieppare i Wijsby / at bruka för rätt Lag uthi stora Siön emillan Skieppare / Kiöpmän / Redare / Skepzmän/ det är Båtzmän och allehanda Skiepzfolk / högre och lägre widh påkommande händelser. Förra Uthrijkes på åtskillige Orter tryckt uppå gammal och ny Tyska / Hollendska och Engelska ; Men nu först på wårt Swenska Språk med några Åthskillnader och ett kort Register Uplagd....1689. Johan Georg Ebert, Stockholm, (utan årtal). 94+54+133+90+112+28 s. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Stänksnitt. Namnteckning. Björkö-lagen med ett större träsnitt, och Gotlands-lagen med 7 träsnitt i texten. Visby sjö-rätt, med stort träsnitt föreställande en båt på titelbladet. Titelbladen på Björkö- och Gotlands-lagarna, tryckta i rött och svart. Graverade vinjetter. Samtida handskriven innehållsförteckning på försättsbladet. Blindpressad rygg. Bandet något nött och liten bit borta på bakre pärmens överkant. I övrigt ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 206888, SEK 16000.

Abrahamsson, Peter: Swerikes Rijkes Lands-Lag... + Orde-Register öfwer de Anmärkningar som wid Sweriges Rikes Lands-Lag af Häradshöfdingen Wälborne Herr Petter Abrahamsson gjorde, och åhr 1726 af trycket utgångne äro. Uprättat efter alphabetets ordning af Hindrich Drysell. Johan Henrich Werner, Stockholm., 1726. 888+2+370+3 sidor. Samtida skinnband. Bandet bågnat med sliten rygg och sprickor i fogarna. Men vackert med guldornerad rygg och upphöjda bind. Marmorerat snitt. Inlagan huvudsakligen väl bevarad, men delvis fläckad. Ett blad i registret fastklibbat med reva. Innehåller flera graverade vinjetter, samt enstaka anteckningar.
ID Nr: 204004, SEK 2000.

Arnell, J. Fr.: Sweriges Stadz-Lagh, Effter Den Stormächtige, Högborne Furstes och Herres Herr Gustaff Adolphs... Anders Biörckmans änka., 1730. 828 + register. 1 vol. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Stänksnitt. Ryggen något trasig i övre kanten. Bandet något slitet.
Namnteckning 1828. Årtalet 1847 inristat i pärmen, dekorerad titeletikett på ryggen. Välbevarad inlaga med graverade vinjetter.
ID Nr: 204008, SEK 2300.

Boëthius, Daniel: Försök till en Läro-Bok uti Natur-Rätten. Joh. Fr. Edman, Uppsala, 1799. 6+246 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Nött i kanterna.
ID Nr: 107545, SEK 700.

Bring, Ebbe Samuel: Grunderna till Swenska Civil-Lagfarenheten, uti Systematisk Ordning. Första Delen. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1817. 11+208 sidor. Samtida halvfranskt band. Bandet något slitet. Innehåller plansch med 10 figurer
Allt som utkom
ID Nr: 107532, SEK 500.

Calonius, Mattias: Mattiae Calonii Opera Omnia I - II. Denuo Edidit Adolphus Iwarus Arwidsson. Norstedt och söners förlag, 1829-1830. VIII+4+362+5+428+4. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Gott skick. Bortklippta namnteckningar i försättbladens övre kant
ID Nr: 107635, SEK 600.

Calonius, Mattias: Mattiae Calonii Opera Omnia I - IV Denuo Edidit Adolphus Iwarus Arwidsson. Norstedt och söners förlag, 1829 -1836. VIII+4+362+5+428+4+XVI+508+VII+457+1+2+321 sidor. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. 4 delar i 3 volymer. Graverat porträtt i vol I. Östgöta Nations "Östg. Nat" graverat i minimal förgylld text längst ner på ryggarna. Bitvis lagerfläckad och med fuktringar. Något nötta kanter, annars i gott skick
Publ by Adolph Iwar Arwidsson
ID Nr: 107538, SEK 2500.

Flintberg, Jacob Albrecht: Lagfarenhets- Bibliothek. Anders Zetterberg, Stockholm, 1796. 312+register. Samtida pappband. Gott skick. För- och eftersättsblad saknas.
ID Nr: 216099, SEK 400.

Jusleen, Johan: Samling af Kongl.Maj;ts bref hwilka på inkomna förfrågningar om lagens rätta förstånd eller eljest i sådana mål Som Rättegången Röra... Lars Salvius, Stockholm., 1751-1761. 504 s+register. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Ryggen något trasig. Bandet något slitet.
Del ett, samt fortsättning, bundna i ett band.
ID Nr: 204011, SEK 750.

Lindblad, Joh. Christ.: Om Prescription enligt Sveriges Lag + Läran om bevisning inför rätta enligt Sveriges Lag + Juridiska Afhandlingar. Leffler och Sebell, Uppsala / Wahlström & Co, Uppsala, 1845, 1842, 1853. 30+156+265+101 sidor. Samtida halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 107535, SEK 450.

Montesquieu, Charles Louis de Secondat de: DE L'ESPRIT DES LOIX. Ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernment, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce &c. Nouvelle Edition. Revüe & corridé, avec des changements consid'erables donnés par l'Auteur. Zacharie Chatelain, Amsterdam, 1749. XXIV+356+XIV+358+XII+383 pages. 3 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Coloured edge. Marbeled endpapers. Joints cracked, but the corpus i very good condition.
First published 1748. Owners stamp, Bibliotheek Felix Bahlmann, Amsterdam.
ID Nr: 216652, SEK 6500.

Scriverius, Petrus: RESPUBLICA ROMANA Honori Urbis Aeterne P. Scriverius Restituit. Lugd. Bat. Ex Officiana Elzeviriana. Bonaventure & Abraham, Leiden, 1626. 480 p+ appendix. Contemporary vellum binding. Inscripion. A fine copy. Engraved titlepage. Handwritten title on spine.
Exlibris from Bibliotheque Hammer , cathalogue no 4853.
ID Nr: 205912, SEK 5500.

Torsellino, Orazio: HORATII TURSELLINI ROMANI DE PARTICULIS LATINAE ORATIONS LIBELLUS UTILISSIMUS. Reconitus olim & locupletatus B. JACOBO THOMASIO, P. P. Lips. NVNC COLLOCUPLETATUS ET PERPOLITUS a JO. CONRADO SCHWARTZ, Gymnasii casimiriani Directore & Professore Publico Ordinario. Editio, praeter Italicam, in germania tertia, + INDEX LATINUS + INDEX GERMANICUS. Maur. Georg. Weidmanni, Leipzig, 1734. praefatio + 1168 p+ index. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. Raised bands. Cover slightly rubbed. Else fine. Engraved frontespiece, pasted on endpaper, as a strengthening. Titlepage printed in red and black. Vignettes in the text.
ID Nr: 205911, SEK 2300.

Wallquist, Olof: Utkast till en Hand-Bok öfwer Ecclesiastique Befordrings-Mål, med historiska anmärkningar om Lagar och brukligheter i dessa Ärenden från Reformationen och till närwarande tid. Hendrik And. Nordström, Stockholm, 1811. 520 s + register. 1 vol. Pappband. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Namnteckning på insidan av pärmen.
Innehåller mycket omfattande och ingående noter och hänvisningar.
ID Nr: 204049, SEK 600.